Plu

PluDiolch i Elan o’r band Plu am ateb y cwestiynnau isod.

Pryd ddechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth?
Allai’m dweud yn union pryd dechreuodd fy niddordeb mewn cerddoriaeth ond dechreuais gymryd lot fawr o ddiddordeb yn y sîn gerddoriaeth Cymraeg tua deng mlynedd yn ôl mwy neu lai (pan oeddwn yn 15) pan oeddwn yn mynd i weld bands fel Derwyddon dr Gonzo ac Anweledig.
Fedri di son mwy am Arthur?
Mae Arthur yn gan freuddwydol ac eitha ffantasîol gan ei fod o’n dod o syniad dychmygol. Ond cafodd y syniad yna ei ysbrydoli’n gryf gan dirwedd moel a chorsiog y Migneint, ardal sy’n ymestyn o uwchben dyffryn Machno draw bron at Lyn Celyn a lawr tuag at Ffestiniog. Mae ganddo nifer o byllau a llynoedd sy’n suddo’n ddwfn i mewn i’r tir mawnog a dwi’n meddwl bod ‘na deimlad eitha sci-fi i’r ardal, sydd mor agored ac anghysbell. Mae’r gan yn son am arnofio yn un o’r pyllau ar y Migneint, yn ystod y nos ond ar noson glir a serog, ac mae cymhariaethau cyson yn cael eu gwneud rhwng yr elfenau naturiol yn yr amgylchedd â nodweddion ‘Arthur’, ond dydi o ddim yn glir os ydy Arthur yn berson, ysbryd neu enaid.
‘Obsessed efo gwerin’
Mae Cymru’n obsessed efo gwerin ar y funud, sy’n gret i ni! Mae’n golygu ein bod ni’n brysur iawn ac yn cael cyfleoedd ffantastic. Mae gen i ddiddordeb mawr mewn cerddoriaeth gwerin, ac beth sydd fwyaf cyffrous am y genre yw’r posibliadau.
Mae’n bosib mynd a gwerin i unryw gyfeiriad a’i gyfuno gyda phob math o genres eraill. Ond os dwi’n siarad nid o safbwynt aelod o Plu ond o safbwynt gwrandawr radio/ gwyliwr teledu/ person sy’n cymryd diddordeb mewn diwylliant Cymraeg/ Cymreig, dwi’n meddwl fod yr HOLL werin sydd o gwmpas ar y funud yn eithaf undonnog. Ond dwi’n credu mai ‘phase’ ydi hyn, mi fydd y rhôd yn troi maes o law gobeithio, a dwi’n edrych ymlaen i weld ‘Wythnos seicadelia’ ar s4c a sesiynnau unnos gan gyfansoddwyr chillout ar C2.
Mae Sain wedi gofyn i ni recordio album i blant iddynt ryddhau, felly dyna ‘di’r prif beth byddem yn gweithio arno rhwng rwan a mis Medi. Mae album i blant yn rywbeth doedden ni rioed wedi meddwl amdano cynt a dwi’n meddwl bod yna botensial iddo fod yn rywbeth cyffrous dros ben. Buasai rhyddhau EP yn fuan ac album arall erbyn haf 2015 yn wych, ond mae’n dipyn o sialens dod at ein gilydd i sgwennu i fod yn onest. Cloi ein hunain mewn ryw fwthyn yng nghanol nunlle am bythefnos fysa’n neud y tric bosib!
Advertisements

DnA Delyth & Angharad Jenkins

DnA

Fe ges i fy hudo gan ‘Adnabod’ – Delyth & Angharad Jenkins. Mae gwead y seiniau gwerinol cynnes yn hyfryd. O’r darnau egniol i gerddoriaeth arddull sy’n fwy myfyriol, mae cryn amrywiaeth yma. Ond, sut mae mynd ati  i gynhyrchu’r math yma o sain? Dw i’n siwr  bod sicrhau meistrolaeth dechnegol o’r amrywiol offerynnau yn allweddol wrth geisio cyflawni hyn – ond dw i’n  tybio bod hud ychwanegol  i ‘Adnabod’. Dyma bartneriaeth gerddorol aeddfed rhwng mam a merch. Yn sicr, daw aeddfedrwydd y berthynas hon yn glir wrth wrando ar y gerddoriaeth. Mae yma ddealltwriaeth rhyngddynt sydd tu hwnt geiriau. Fe yrrais i’r cwestiynau ar gyfer y cyfweliad hwn i Delyth ac Angharad ar wahân – ro’ ni’n  gwenu pan dderbyniais i’r atebion yn ôl gan fod sawl un yn debyg iawn. Efallai mai’r tebygrwydd hwn, eu dealltwriaeth o’i gilydd  a’r berthynas glos rhyngddynt sy’n gwneud ‘Adnabod’ mor arbennig. Nid casgliad o ganeuon amrywiol ar gryno ddisg yn unig yw’r cyfanwaith, dw i’n teimlo bod ‘Adnabod’ yn dweud rhywbeth amgenach;  arbennig – am berthnasau a pherthyn. Diolch yn fawr iawn i Delyth ac Angharad am eu hatebion difyr.

Beth oedd sbardun creu ‘Adnabod’?

Angharad: Sawl blwyddyn yn ol gaethon ni wahoddiad i berfformio yng Nghŵyl Gwerin Gŵyr gan ffrind sy’n trefnu’r ŵyl. Ar y pryd, roedd y ddwy ohonom yn perfformio naill ai’n unigol (mam) neu gyda fandiau eraill (fi gyda Calan a’r Joe Allen Band yn Rhydychen). Doedden ni erioed wedi meddwl am berfformio gyda’n gilydd o ddifri. Ond, gan bod y cynnig wedi codi, wnaethon ni roi rhyw fath o set at ei gilydd ar gyfer yr ŵyl. Roedd yr ymateb yn bositif iawn, ac roedd pobl wrth eu bodd gyda’r perthynas mam a merch. Tua 5 mlynedd yn ddiweddarach, dyma ni’n rhyddhau ein halbym cyntaf gyda’n gilydd. Rhaid i ni ddiolch felly i Joy Toole am syniad gwreiddiol wnaeth ein dechrau ar daith gyda’n gilydd.

Delyth: Gaethon ni wahoddiad i berfformio yng Ngwyl Werin Gŵyr gwpl o flynyddoedd yn ôl. Roedd yr ymateb yn galonogol iawn, ac ro’n ni’n meddwl, ‘Wel falle mae rhywbeth ‘da ni fan hyn ac dylen ni ddatblygu fe.’ A dyna beth naethon ni!

Beth sy’n arbennig am weithio gyda’ch gilydd fel mam a merch? 

A: Dwi’n gwbod dyw hwn ddim yn beth cŵl iawn i ddweud, ond dwi wrth fy modd yn chwarae cerddoriaeth gyda mam! Yn ddiweddar dwi wedi sylweddoli cymaint o ddylanwad mae hi wedi bod arna i yn gerddorol. Mae fy niddordeb mewn cerddoriaeth werin yn amlwg wedi dod ganddi, a thrwy ei gwaith yn adolygu cryno ddisgiau i’r cylchgrawn werin Taplas, mae hi wedi  fy nghyflwyno i sawl band a cherddor anhygoel sydd wedi fy ysbrydoli ar y ffordd. Ryn ni’n hoffi’r un math o gerddoriaeth, felly mae hynny’n gwneud pethau’n haws wrth ddod at gyfansoddi a threfnu cerddoriaeth ein hun.

Ryn ni’n ymarfer adref yn Caswell ym Mhenryn Gŵyr, ac felly ryn ni gallu cymryd pethau yn hamddenol gan weitho ar bethau dros gyfnod hir o amser. Mae e’n gallu bod yn anodd weithiau i ganolbwyntio a ffocysu’r meddwl ar y gerddoriaeth, gan bod wastad pethe eraill i neud yn y tŷ. Ond pan roeddwn ni’n gweithio ar y deunydd ar gyfer yr albym gyntaf, roeddwn ni’n ceisio penodi diwrnod cyfan gyda’n gilydd. Byddwn ni wastad yn gwneud yn siwr bod digon o fwyd yn y tŷ, ac ein bod ni’n trefnu digon o brêcs ar gyfer coffi, cinio, dro bach lawr i’r traeth efallai, dishgled o de ac un o fflap-jacs enwog mam. Ac yn y nos, dros botel o win coch byddwn ni’n trafod Y Dyfodol! (Galle hynny cynnwys ein cerddoriaeth, ein gyrfaoedd, ein bywydau personol – unrhyw beth!)

Byddwn ni’n galw’r diwrnodau yma yn DnA Days, ac on i wrth fy modd yn gallu treulio’r amser arbennig yma gyda mam!

D: Mae ‘na rywbeth cyfforddus iawn am weithio gyda’n gilydd. Dyn ni’n deall ein gilydd yn dda, ac dyn ni’n mwynhau’r un pethau.

O droi dro, dyn ni’n cael ‘DnA day’ sy’n golygu lot o de, flapjacks, ymarfer, trio pethau newydd mas, ac yn hwyrach yn y dydd pryd o fwyd ac ambell wydraid o win, ac wedyn mwy o chwarae.

Y sialensiau? Cadw lan gyda merch sy’n digon ifanc i fod yn ferch i mi!

Y boddhad? Cael perfformio gyda fy merch.

Delyth & Angharad Jenkins

Delyth & Angharad Jenkins

Hon yw eich cryno ddisg cyntaf fel mam a merch. A hoffech chi barhau i gynhyrchu gwaith a chryno ddisgiau gyda’ch gilydd? 

A: Bendant! Mae gennym gwerth hanner albym arall yn barod ar gyfer y CD nesa. Gwnaethon ni recordio llawer o’r deunydd yma cyn sylweddoli bod gormod o gerddoriaeth gyda ni ar gyfer un gryno ddisg! Yn bersonol, dwi’n awyddus i gydweithio ac arbrofio gyda cherddorion eraill er mwyn dod ag elfennau eraill i’r gerddoriaeth.

Er enghraifft, dwi’n meddwl bydde elfennau ysgafn a chynnil o electronica yn gweithio’n dda gyda’n cerddoriaeth fwy atmosfferig, ffilmaidd fel Nyth, Glyn Tawe a dechrau Cassie en Lorient. Dwi’n hoffi’r fath o driniaeth mae bandiau fel Fitkinwall a Solarference yn rhoi ar gerddoriaeth werin a thraddodiadol trwy ddefnyddio electronica mewn ffordd sensitif a chreadigol.

D: Yn bendant! Dw i eisiau cario ymlaen cyhyd ag mae Angharad yn fodlon a chyhyd ag y galla i!

Pwy sy’n eich ysbrydoli yng Nghymru ar hyn o bryd a pham? 

A: Y sîn werin? Petaet ti’n gofyn y cwestiwn yma i mi 10 mlynedd yn ol, bydden i wedi ffindio fe’n anodd i enwi unrhyw un. Roedd rhaid i mi edrych at y gwledydd Celtaidd eraill, Scandanfia neu America am ysbrydoliaeth. Ond erbyn hyn mae cymaint o fanidau gwerinol gwych ar y sîn.

Dwi wrth fy modd gyda cherddoriaerth Lleuwen Steffan, Georgia Ruth, Cowbois Rhos Botwnnog, Fernhill, Y Plu, Olion Byw, Alaw… Mae’r rhestr yn ddiddiwedd!

D: Georgia Ruth – am bod hi’n defnyddio’r delyn mewn ffordd ffresh, modern a theimladwy.     Y grwp Alaw – am eu trefniadau hyfryd o alawon o Gymru a thu hwnt.

Wnaeth athro / athrawes greu argraff arbennig arnoch a pham? 

A: Fy athro ffidil oedd Andrew Griffiths o Abertawe. Es i trwy’r hyfforddiant clasurol gyda fe. Er nad yw e’n ddylanwad uniongyrchol ar fy llais personol, gwnaeth e sicrhau mod i’n mwynhau a dyfalbarhau gyda’r gwersi tan i mi gyrraedd safon da. Ers hynny, dwi wedi bod yn hynod o lwcus i gael fy mentora gan un o fy arwyr ar y ffidil, Chris Stout o’r Fair Isle yn Shetland. Does neb yn cyfuno’r dull clasurol a’r gwerinol mewn ffordd mor hyderus a chreadigol a fe!

D: Do. Athro o’r enw Kek (Frank McEachran). Ro’n ni’n arfer dysgu llwyth o bytiau bach o farddoniaeth ar gof, ac maen nhw’n dal gyda fi ar ol yr holl flynyddoedd sy wedi mynd heibio, fel tresordy dw i’n gallu mynd mewn iddo pan fydd angen.

Delyth & Angharad Jenkins

Delyth & Angharad Jenkins

Taswn i’n gofyn i chi ddisgrifio’r sin gerddoriaeth werin yng Nghymru ar hyn o bryd, sut fyddech chi’n gwneud hynny? 

A: Mae’n syndod i mi cymaint mae’r sîn wedi datblygu o fewn y tair mlynedd diwethaf. Mae yna gymorth mawr yn dod o’r cyrff ariannu, a mudiadau gwerin cenedlaethol gwahanol, ac oherwydd WOMEX mae pwyslais enfawr ar y diwydiant cerddoriaeth. Mae hynny i gyd yn wych yn fy marn i, ond mae dal llawer o waith i’w wneud mewn addysgu’r Cymry am ein traddodiadau gwerin. Mae’n grêt bod pobl yn creu o’r newydd ac yn arbrofi, ond mae angen gwbod y rheolau cyn eu torri. Rhaid cyflwyno mwy o gerddoriaerth werin yn yr ysgolion fel ein bod ni’n tyfu’n genedl hyderus wrth son am ein traddodiadau. Mae dal llawer o anwybodaeth mas yna, ac mae’r arbennigedd i gyd yn y genhedlaeth hŷn.Rhaid achub y wybodaeth yma cyn iddi gael ei golli, fel bod modd i ni trasglwyddo’r gwybodaeth ymlaen i’r cenedlaethau nesaf.

D: Dw i’n credu bod y sin gerddoriaeth werin yng Nghymru yn eitha iachus. Mae’r cerddorion yn fwy proffesiynol nag o’n nhw arfer bod, felly o ganlyniad mae’r cyhoedd yn cymryd mwy o sylw. Mae’r ffaith bod WOMEX yn dod i Gymru eleni wedi rhoi hwb i lot o’r cerddorion ac dw i’n siwr y bydd e’n codi ymwybyddiaeth am gerddoriaeth werin Gymreig.

Eich hoff le yn y byd … 

A: Adref.

D: Arfordir sir Benfro

Cynlluniau cyffrous ar gyfer y dyfodol? 

A: Yn syml, y bwriad yw i barhau i greu a mwynhau yng nghwmni ein gilydd. Hoffwn gwneud hynny trwy deithio i wledydd Ewrop gyda’r gerddoriaeth, a hefyd Siapan (gan bod diddordeb mewn mewn cerddoriaeth Celtaidd yna). Hoffwn hefyd gwneud prosiect mam a merch, gyda deuawdau cerddorol eraill sydd mas yna! Ac un diwrnod, pan dwi’n cael plant, byddwn gallu teithio a gigio fel un teulu mawr, a bydd y genhedlaeth nesaf yn cydio yn y traddodiad!

D: Parhau creu pethau newydd, cyffrous gyda DnA, ac hefyd cyfuniadau eraill. Ac uchelgais ar hyn o bryd yw ysgrifennu llyfr am daith gerdded nes i llynedd ar hyd llwybr arfordir sir Benfro yng nghwmni fy nhelyn fach – profiad anhygoel a bythgofiadwy hoffwn i rannu gyda phobl eraill.

Olion Byw

Olion Byw 2 cropped

Diolch yn fawr i Olion Byw am y cyfweliad diweddaraf . Dan Lawrence sy’n ateb rhan cyntaf y darn ac mae  Lucy Rivers yn mynd ymlaen i ateb ail ran y cyfweliad.

Beth oedd sbardun creu Olion Byw? 

Dan Lawrence – Roedden ni’n dau ar daith efo band o’r enw ‘Os Sambistas’ yn chwarae cerddoriaeth gwerin Brasil.  Ar ôl gorffen gigs, bydden ni’n ffeindio’n hunain mewn pyb efo offerynnau yn dechrau jamio.  Wnaeth Lucy a fi ddarganfod ein bod ni’n gwybod dipyn o alawon traddodiadol Cymraeg ac yn bwysicach , roedd gan y ddau ohonom ddiddordeb dysgu mwy a datblygu’r diddordeb hwnnw yn rhywbeth mwy na jysd jamio.

Fedri di son mymryn am eich albwm  ‘Hen Bethau Newydd’ – oes na ystyr  i deitl yr albwm?  

Dan Lawrence – Ma trefniannau o gerddoriaeth yn datblygu trwy broses o ymarfer gartref a chware’n fyw- arbrofi efo gwahanol arddulliau, harmoniau, tempos ag ati.  Ond ry chi, fel perfformiwr, wastad tu fewn y gerddoriaeth.  Pan ych chi wedyn yn dod i recordio be chi di ymarfer allwch chi eistedd tu allan i’r perfformiad fel gwrandawr a dadansoddi be chi newydd greu.  Dwi’n meddwl bod e’n ran pwysig iawn o ddatblygu’r cerddoriaeth chi’n creu.  Beth sy’n annodd weithiau yw dal ysbryd byw y perfformiad sydd yn dod gymaint yn haws mewn perfformiad byw.

OlionBywMae’r teitl yn addas o’r safbwynt bod ni’n chwarae hen alawon a chaneuon efo trefniannau newydd a hefyd alawon gwreiddiol newydd mewn hen arddull.  Mae’r enw Olion Byw yn dod o’r un syniad fod yr hen draddodiadau cerddorol yn goroesi a datblygu y gyson, dyna natur esblygiad.

Uchelgais gerddorol …

Dan Lawrence – Ry ni’n gweithio efo Trac ar y funud ar gynllun datblygu artistiad sydd yn rhoi hyfforddiant i ni ar ddatblygu proffil rhyngwladol i’r band.  Mae Womex (http://www.womex.com)  yn cael ei gynnal yng Nghaerdydd eleni ac mae’n gyfle da i rwydweithio efo trefnwyr gwyliau a teithiau o bedwar ban y byd.

Bydden ni yn falch iawn o’r cyfle i fynd a cherddoriaeth draddodiadol Cymru allan i’r byd mawr.  Ni’n gobeithio gwneud ychydig mwy o recordio ym mis Gorffenaf tuag at ryddhau albwm arall dros yr haf.

Dan Lawrence –Unrhyw gyngor i gerddorion ifanc sydd eisiau datblygu’n offerynwyr gwerin? 

Mynd allan a chwarae gymaint ag sy’n bosib, bysen i’n dweud.  Mae gymaint i ddysgu mewn sesiwn anffurfiol o gerddoriaeth, hyd yn oed os ych chi dim ond yn eistedd a gwrando. Nes i bigo lan rhan fwyaf o’r  alawon dwi’n gwbod o’r glust mewn sesiynnau.

Mae’r glerorfa hefyd yn gyfle ffantastig  i bobl o bob oedran.  Mae safle Sesiwn dros Gymru (http://sesiwn.com/) yn un da efo adnodd o alawon a setiau poblogaidd ac mae nhw hefyd yn trefnu dyddiau o weithdai offerynnol ar draws Cymru.

Mae na ddipyn yn mynd mlaen yng Nghaerdydd ar y funud rhwng sesiwn yn y Cayo a noson Cwpwrdd Nansi, a sesiynau rheolaidd ym Mhontypridd, Llantrisant a Llanilltyd Fawr.  O’n ni ym Mangor yn ddiweddar ac roedd sesiwn gret yn y ‘Boatyard’.

Dyw cystadlu heb fod yn rhan fawr o fy natblygiad i’n bersonnol heblaw am ganu mewn corau ysgol.  Dw i’n meddwl bod cystadlu ar lwyfan yn dda o ran rhoi hyder llwyfan i unigolyn – er  fe allwch chi ddatblygu’r ‘sgil’ yna mewn ffyrdd eraill fel chwarae mewn band.

Dy hoff le  …

Dan Lawrence – Gwylio’r machlud efo peint ar y prom yn Aberystwyth ble ges i fy magu.  Ar noson dda allwch chi weld y bae yn gyfan o ynys Enlli hyd at sir Benfro.  Pan dwi’n pryderu am fywyd bob dydd ma gwylio’r mor yn fy atgoffa fi bod y byd yn le eang a phroblemau unigol yn fychan mewn cymhariaeth.

Sut mae’r profiad  recordio cerddoriaeth o ddydd i ddydd yn ychwanegu at dy brofiad gyda Olion Byw? 

Dan Lawrence – Mae recordio sain yn rhoi’r addysg i mi o sut mae cyfuno elfennau cerddorol efo’u gilydd yn llwyddianus (neu weithiau ddim!) pryd i gadw pethau’n syml a phryd  i gymhlethu pethau.  Hefyd ffordd mae creu awyrgylch fwy naturiol i chwarae ynddi achos mae stiwdio recordio yn aml yn bell o fod yn hynny.

Cerddorion yr wyt ti’n edmygu yng Nghymru …

Dan Lawrence – Dwi’n hoffi syt ma Bob Evans a Gareth Wetacott yn trin alaw ac mae Patrick Rimes yn gerddor arbennig ar ei sawl offeryn.

Dwi’n edmygu pobl sy’n llwyddo anadlu ychydig o fywyd ac emosiwn mewn i’r gerddoriaeth ma nhw’n chwarae.  Dwi’n cytuno efo Lucy bod y band Alaw yn hynod o gyffroes.

Cerddoriaeth Somalia

Dan Lawrence – Dwi’n gwrando ar ddipyn o gerddoriaeth o wahanol wledydd fel rhan o’ ngwaith i fel cyfansoddwr i theatrau.  Yn ddiweddar dwi di bod yn ymchwilio cerddoriaeth Somalia sy’n cyfuno arddulliau Affrica ac Arabia.

Does gen i ddim ddim ffefryn ond dwi’n hoffi cerddoriaeth sipsiwn dwyrain Ewrop, e.e. Taraf de Haidouks, band o’r enw Ojos de Brujo sy’n cyfuno flamenco a hip hop, cerddoriaeth klezmer ac wrth gwrs mae cerddoriaeth Cuba a Brasil yn annodd i beidio hoffi.

Olion Byw 3 cropped

Yng ngeiriau Lucy …

Favourite place … 

Well one of my favourite places is the pembrokeshire coast around St.David’s (ideally in the sun). And staying at the Druidstone Hotel right on the cliff is always amazing.

How does your experience working in theatre help you with Olion Byw

Lucy – Theatre and music/songs are all about telling stories and taking an audience on an emotional journey or experience; whether that’s being moved to get up and dance or being moved by the sad melody and lyrics.  So I think my work in drama and theatre  has really informed how I play and sing and vice-versa.

I’m also very clear about making the distinction between performing as an actor and performing as a musician – there should be no acting when playing or singing music – the music should be expressive enough and in some ways it’s more vulnerable and personal when I’m not hiding behind another character.

Who do you admire on the Welsh music /why? 

I have always admired Dylan Fowler and Oliver Wilson-Dickson and they have a lovely new trio with the incredible accordionist Jamie Smith called Alaw.  I believe they are also big fans of the wonderful Scottish Trio Lau, and Lau’s energy and arrangements are a big inspiration to me.  I also love Cass Meurig’s interpretations of trad welsh songs and tunes.

Do you enjoy world music?

I listen to a lot of ‘World Music’, and used to play in a samba band ‘Os Sambistas’.  So Samba, choro, Baiao and music from the north east of Brazil is a favourite.  As is music from Mali like Rokia Traore, and I love Kora (African Harp) music.  I have also been listening to a lot of American Blues and country music recently – the list goes on and on.

Casi Wyn

Casi Wyn

Casi Wyn

Beth oedd sbardun cynhyrchu’r EP newydd ‘1’? 

Ma’ recordio caneuon yn debyg iawn i dynnu llun am wn i. Roedd gen i gasgliad o ganeuon ond doeddwn i heb eu cofnodi nhw’n unman. ‘O’n i’n awyddus i dynnu llun ohonynt, a dyna wnes i ar ffurf EP. 

Pa gerddorion sy’n dy gyffroi ar y sin ar hyn o bryd? 
 
Dwi’n mwynhau gwaith Rae Morris ar hyn o bryd. Yn ogystal â Foxes – dwi’n mynd i’w gweld hi’n canu draw i Hackney fis nesa’. Dwi’n licio ref-io i ganeuon Swnami hefyd. Ma’ lleisia’ cerddorion yn dueddol o’m ysbrydoli fi’n fwy na’r offeryniaeth, yn aml iawn. Y llais ydi’r peth cyntaf un dwi’n glywed. Dwi wastad yn meddwl y bydda’r llais yn gallu goroesi heb yr offerynnau’n gefndir.

 

Fedri di ddewis un trac oddi ar dy EP newydd a dweud rhywbeth difyr amdano? 

Ma’ ‘Fan Hyn’ yn son am fod yn andros o hapus yng nghwmni rhywun, boed hynny ym mha bynnag le. Mi fysa ‘Fan Hyn’ yn gallu cynrychioli unrhyw le’n y Byd. 

Ti’n edrych ‘mlaen i gyfrannu at ddiwrnod BBC Radio Wales Music Day ddydd Gwener?

Dwi’n teimlo’n freintiedig iawn o gael bod ymhlith yr artistiad fydd yn perfformio’n rhan o’r BBC Radio Wales Music Day draw yng Nghaerdydd eleni. Mi fydda i’n canu sesiwn fyw ar raglen Louise Elliot yn ystod y prynhawn!

Dy hoff le yn y byd? 

Ers imi symud i Lundain, dwi am ddweud Gogledd Cymru.

Eshi am dro i draeth Porthor am y tro cyntaf yr wythnos ddiwethaf. Dwi’n meddwl fod prydferthwch y Gogledd yn rywbeth ma’ llawer ohonom ni’n ei gymryd yn ganiatol. Nes i ddim gwerthfawrogi harddwch fy mro tan imi adael. 

Sut es di ati i ddewis y gwaith celf sy’n ymddangos ar yr EP? 

Merch ddawnus o’r enw Jodie Chinn sydd wedi dylunio’r gwaith celf. Ro’n i’n byw gyda hi llynedd a dwi’n falch iawn mod i wedi ei chyfarfod hi.

Sgen ti gynlluniau cyffrous ar gyfer 2013? 

Dwi’n canolbwyntio ar hyrwyddo fy EP newydd 1′ ar hyn o bryd. Mi fydda i’n parhau i weithio’n galed gan obeithio dychwelyd i’r stiwdio yn fuan gyda chaneuon newydd a chryfach.

Casi Wyn

Casi Wyn

Sut ddechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth ?

Dwi’n canu ers erioed. Canu’n y capel, canu yng nghyngherdda’r ysgol, canu’n Eisteddfod yr Urdd. Dwi’m yn meddwl y baswn i’n gwybod mod i’n gallu canu heb y profiada’ a roddwyd imi’n blentyn. Ro’ ni’n tua 5 oed yn sefyll ar lwyfan ar fy mhen fy hun am y tro cyntaf. Nes i ‘rioed feddwl dwy waith ynglyn â’r peth.

Dwi’n andros o ffodus mod i wedi cael fy nghyflwyno i gerddoriaeth ac alawon cynhenid Gymreig ers yn blentyn. Ma’ gen i storfa eang o alawon gwerin yn llechu yn fy nghof. Dwi’n meddwl eu bod nhw wedi bod o fudd imi gan fod ysgrifennu geiriau i gan yn dod yn gymharol hawdd imi. Dwi’n meddwl fod gan lawer o Gymry ddawn naturiol gyda geiriau. Geshi nhrwytho gyda chyfoeth o alawon, emynau a barddoniaeth tra’n blentyn, adref ac yn yr ysgol- dwi’n andros o ddiolchgar o hynny.
‘Gwerinol’
Ma’ ‘na ambell i berson wedi disgrifio fy llais i fel un eitha’ gwerinol. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o’r ‘tinc gwerinol’ tan i bobl nodi hynny. Mae’n rhaid bod fy nghefndir o ganu gwerin tra’n blentyn wedi bod yn fwy o ddylanwad arna fi nag y meddyliais. Dwi’n hoffi gwerin ond ma’n well gen i gerddoriaeth Jessie Ware a King Krule ar hyn o bryd.
Dylanwadau dros y ffin… 
Tydw i ddim yn meddwl ei bod hi’n ‘hanfodol’ eich bod chi’n croesi unrhyw ‘ffin’. Ro’ni eisiau symud i Lundain i brofi diwylliant gwahanol, felly dyna ‘nes i. Ma’ pawb yn wahanol.
Ma’r bobl dwi wedi ei gyfarfod yno unai’n wallgo’ neu’n hyfryd tu hwnt. Dwi’n licio’r ddau beth yna. A phobl yn aml iawn ydi’r ysbrydoliaeth tu ol i rai o’m caneuon. Dwi’n dysgu rhywbeth newydd pob dydd ac felly ma’ symud yno’n sicr wedi newid fy ngolwg ar sawl agwedd o fywyd. Ond dwi ddim eisiau byw yno am byth.
‘Gwell Cymro, Cymro alltud’ ys dywed y ddihareb. Ma’ hynny heb os, yn wir yn fy achos i.

Sgwrs gyda Georgia Ruth, C2 BBC Radio Cymru

Sgwrs hyfryd gyda Georgia Ruth am gerddoriaeth glasurol, blogio a chreu cerddoriaeth

Gwefan BBC Radio Cymru, C2 - Georgia Ruth

Gwefan BBC Radio Cymru, C2 – Georgia Ruth (Gwrando eto)

Wnes i fwynhau sgwrsio gyda Georgia Ruth yn ddiweddar (28.03.2013 – linc isod) am y blog hwn, fy nghyfweliadau diweddaraf, cerddoriaeth glasurol a cherddoriaeth yng Nghymru.

Hyfryd hefyd oedd deall ganddi ein bod wedi rhannu llwyfan yn ferched ifanc yng Ngwyl Ryngwladol Llangollen, dros 10 mlynedd yn ôl – Georgia ar y delyn a finna ar y piano (cystadleuaeth offerynol) Rhyfedd sut mae llwybrau unigolion yn croesi. Wyddwn i ddim ar y pryd i ba gyfeiriad y byddai bywyd yn fy arwain. Pwy feddylia y byddwn yn cael cyfle i siarad am gerddoriaeth gyda Georgia dros 10 mlynedd yn ddiweddarach ar C2! Roedd arddull cyfweld Georgia yn hyfryd, sgyrsiol a phersonol. Mi gododd bwyntiau difyr iawn gan lywio a datblygu sgwrs unigryw am gerddoriaeth, blogio a chreu cerddoriaeth.

Ges i hefyd gyfle  i ddewis traciau gan gerddorion a chyfansoddwyr sy’n fy ysbrydoli (dewisiadau isod). ‘Dw i’n egluro pam ddewisais i’r darnau hyn yn ystod y sgwrs.

Breuddwydio, Lleuwen 

Gweld Sêr, Siân James 

Prelude in G minor, Op. 23, No. 5 – Sergei Rachmaninoff

Dyma linc i’r rhaglen – gyda diolch i Georgia Ruth a chriw C2 -BBC Radio Cymru (Sgwrs yn cychwyn tua awr i mewn 1:10:00)

http://www.bbc.co.uk/programmes/b01rgjqs

 

Siân James

Siân James

Siân James

Pryd ddechreuais di ganu, chwarae’r delyn a chyfansoddi? Beth oedd yr apêl? 

Yn ôl yr hanes roeddwn i’n hoff o ganu o oedran ifanc iawn a chefais fy ‘ngosod’ ar lwyfan eisteddfod leol gan fy mam yn dair oed! Yn ôl yr hanes mi fues i’n mwydro fy mam am wersi piano yn bump oed – hen biano honci-tonc a chanhwyllau brass arni! O’r diwedd mi drefnodd mam i mi gael gwersi efo Mrs Price – gwraig hyfryd o’r Foel yn Nyffryn Banw a fu’n dysgu cenedlaethau o blant yr ardal. Roedd yr awydd i greu miwsig yn ddwfn ynof i, ac unwaith i mi ddeall y cysyniad o gyfansoddi doedd na’m stop arnai wedyn a dweud y gwir!! Mae gen i hen faniwscript wedi melynu gyda dechreuad alaw fach i’r piano o’r enw Llyn y Grinwydden – alaw fach melancolig braidd i blentyn mor ifanc!! Ddechreuais mo’r delyn tan o’n i’n unarddeg – dwi’n amau mai mam oedd isio i mi ganu’r delyn – ac ar ôl cryn dipyn o safio pres mi brynodd fy rhieni delyn bedal i mi.’Angelica’ oedd enw’r delyn honno gan y gwneuthurwyr Salvi ac mi syrthies i mewn cariad dros fy mhen a nghlustie!!

Dylanwadau…

Y cyfansoddwr cyntaf dwi’n cofio cael fy nylanwadu  ganddo oedd Rachmaninoff. Roedd L.P. o rai o’i Preliwdiau a’r Consierto i biano yn C sharp minor yng nghasgliad fy rhieni ac es i’n reit ‘obsessed’ efo’r harmonis lysh sydd mor nodweddiadol o’i waith. Ar ôl darganfod y blŵs mi fues i’n gwrando lot fawr ar ganu Nina Simone. Mi gefais fy hudo gan y ffordd y byddai’n mynegi cân mewn ffordd mor amrwd ag onest, a’r ffordd dihafal roedd hi’n cyfeilio iddi hi’i hun ar y piano. Drwy wrando ar ei chanu hi mi ges i fy mhrofiad cyntaf o glywed canntores yn agor ei chalon go iawn yn ei chanu – nid jest actio’r emosiwn oedd hi ond ei deimlo fo i’r byw. Dyna ysbrydoliaeth!

Cyflwr canu gwerin yng Nghymru heddiw…

Mae gen i deimlad da iawn ynglyn â chyflwr canu gwerin yng Nghymru ar y funud – does dim dwywaith bod proffeil cerddoriaeth gwerin wedi codi’n aruthrol yn ystod y pum mlynedd diwethaf diolch i fudiadau megis Trac ac agwedd mwy positif o fewn Cyngor y Celfyddydau. Mae ‘na deimlad reit gyffrous yn yr awyr ar y funud yn enwedig ymysg yr ifanc a mae hynny yn rhoi lot fawr o obaith i mi!

Wrth gwrs mae canu gwerin wedi bod yno erioed – dyma wir gerddoriaeth ‘y bobol’ yn fy marn i, yn delio gyda phob agwedd o’n bywydau cymhleth: o enedigaeth i farwolaeth ynghyd â’r holl ddigwyddiadau yn y canol! Dyma un o’r rhesymau pam mae cerddoriaeth gwerin yn golygu cymaint i mi – does dim pyncie ‘off limits’ fel petai – dim swildod ynglyn â thrin a thrafod y pynciau mawr megis cariad, casineb, anffyddlondeb, ofn, obsesiynau, bywyd tu hwnt i’r bedd, a hynny i gyd yn aml gyda ddôs go hegar o hiwmor. Dwi’n teimlo’n gryf ein bod ni fel Cymry wedi teimlo braidd yn ddi-hyder ynglyn â’n traddodiad gwerin, yn sgil llwyddiant y diwydiant yn Iwerddon a’r Alban. Mae’n bryd i ni ysgwyd y rhagfarn hwnnw a sylweddoli bod cystal traddodiad gynnon ni yma yng Nghymru â gwledydd eraill, a lledu’r gair tu hwnt i Gymru! Mae’r potenshial i greu diwydiant iach yng Nghymru o fewn y genre yn bosib – rhaid marchnata’r cyfoeth yma dramor, a hynny er budd ein hunain!

SianJames4

Wnaeth athro neu athrawes greu argraff arbennig arnat ti? 

Un o’r dylanwadau mwyaf arnaf yn fy ieuenctid oedd fy athrawes telyn Ffranses Môn Jones. Hi anogodd fi i ganu i gyfeiliant y delyn – rhywbeth y bu hithau’n gwneud gydol ei gyrfa. Drwyddi hi hefyd y cefais fy mhrofiadau cyntaf o ganu mewn cyngherddau yn hytrach na chystadlu mewn eisteddfodau. Roeddwn i’n rhan o driawd telyn gyda Ffranses ac un o nghyfoedion yn yr ysgol sef Ieuan Jones sydd bellach yn diwtor ar y delyn yn y Royal Academy yn Llundain. Fuon ni’n cynnal cyngherddau hyd a lled Cymru a Lloegr am sawl blwyddyn ac roedd cael fy annog i gyflwyno fy nghaneuon o flaen cynulleidfa yn brofiad amhrisiadwy i lodes ifanc swil pedair ar ddeg! Dipyn o fedydd tân ond waw!.. am brofiad!

Ar yr ochor cyfansoddi does dim dwywaith bod yr Athro William Mathias wedi cael cryn argraff arnai yn y coleg ym Mangor lle fues i’n astudio. Cymeriad annwyl ac ysbrydoledig iawn!

Beth wnaeth dy ysbrydoli i greu CD Cymun?

Ffrwyth llafur cerddorol dros gyfnod o bum mlynedd yw Cymun: ambell brosiect bach diddorol ar gyfer radio a theledu ynghyd a threfniannau newydd o ganeuon gwerin a chaneuon gwreiddiol y bum i’n gweithio arnyn nhw ar gyfer cyngherddau. Gan fod y cyfnod ers yr albym ddwythaf (Y ferch o Bedlam) wedi bod mor hir, dwi’m teimlo bod y caneuon wedi cael amser i setlo rhywsut, felly o ran fy nheimlad i tuag at yr albym – dwi’n teimlo’n hapusach gyda hon na fues i efo unrhyw beth ers talwm iawn a dweud y gwir. Mae’r profiadau personol a gefais yn ystod y blynyddoedd ddwytha hefyd wedi cyfrannu at ddwysder yr albym; ond i mi, mae hynny’n beth iach, a bu’r broses o greu yn un iach a chathartig. Dwi’n teimlo ei bod hi’n gyfanwaith reit ‘healing’ i mi ac wedi atgyfnerthu rhywfaint ar fy hyder creadigol  …..ha!….tydi’r ‘creative types’ ‘ma yn hen bethe simsan dwch!! Dwi’n gobeithio hefyd bod yr agwedd honno yn medru bod o gymorth i eraill yn ogystal, gan mod i wedi bod yn gredwr mawr yn nerth cerddoriaeth i iachau ers blynyddoedd lawer.

‘Mi fyddai’n braf cael mwy o Jazz, Rag a Gwerin ar ein Cyfryngau Cenedlaethol’

Dylan Cernyw

Dylan Cernyw

Y telynor amrywddawn Dylan Cernyw sy’n son am yr hyn wnaeth ei ysbrydoli i ddechrau canu’r delyn. Mae’n talu teyrnged i’r diweddar Haf Morris ac yn sôn am hyn yr hoffai glywed mwy ohono ar ein sianeli radio a theledu Cenedlaethol. Tybed faint ohonom sy’n cysylltu’r delyn â cherddoriaeth Jazz, Rag a Gwerin?

Beth wnaeth dy ysbrydoli i ddysgu canu’r delyn? 

Pan oeddwn yn ifanc (yn yr ysgol gynradd) roeddwn i’n cael gwersi piano a chanu fel ambell i blentyn arall yn yr ysgol ac hefyd yn cael y profiad o ganu Cerdd Dant.  Roedden ni’n cael gosodiadau gan y diweddar Ida Taylor o Fochdre gyda mam yn ein hyfforddi fel plant. Dyna lle y dechreuais i glywed  y delyn a phenderfynu mai dyna’r offeryn yr oeddwn i eisiau dysgu ei ganu.

Dechreuais chwarae’r delyn pan oeddwn yn 10 oed yn Ysgol Maelgwyn yng Nghyffordd Llandudno gyda Mari Roberts, sydd yn chwaer i’r cyn Archdderwydd Gwyndaf Evans. Roedd Mari wedi rhoi benthyg ei thelyn i’r ysgol i bawb ddysgu arni gan nad oedd telyn yn yr ysgol. Pan gafodd yr ysgol delyn newydd drwy garedigrwydd R.Davy Jones a Chôr Maelgwyn o’r Gyffordd, dw i’n cofio rhedeg adref a gofyn i mam “Gawn ni fenthyg Telyn Mrs Roberts” a mam yn edrych yn wirion arnai fel “Iawn…. gawn ni weld pa mor hir fydd hyn yn parhau”.

Rwyt ti’n perfformio mewn cyngherddau mawreddog ar lefel cenedlaethol ac yn cyfrannu at ddiwylliant eisteddfodau bach a digwyddiadau lleol. Pa mor bwysig yw cynnal y diddordeb mewn eisteddfodau lleol? 

Rydw i’n  ffodus iawn o gael gyrfa lle  ‘dw i’n gallu perfformio ar lwyfannau mawr a bach y wlad yn ogystal â  thramor gyda rhai o fawrion y byd cerddorol.  Mae Eisteddfodau lleol yn bwysig iawn – roedd y profiad o gyfrannu at y diwylliant eisteddfodol yn arbennig iawn i mi – fe gododd fy hyder, cododd fy mhroffil fel telynor a datgeinydd ac roeddwn i hefyd yn medru rhoi’r profiad ges i yn ôl. Fel teulu, roedden ni’n mynd o amglych cartrefi’r henoed ac ysbytai yn diddanu – mae hyn wedi fy helpu i yn bendant.

Yr eisteddfod gyntaf i mi gyfeilio ynddi oedd yr Urdd yn Llanrwst pan oeddwn i tua 17 oed yn 1987.  Mae angen cefnogi ein eisteddfodau lleol.

Teyrnged i Haf Morris …

Roedd Haf yn un o’r bobl mwyaf caredig a gweithgar ym maes Cerdd Dant.  Roedd hi wastad yn barod iawn i helpu ein gosodwyr a’n cyfansoddwyr ifanc, unrhyw amser o’r dydd neu nos. Doedd hi ddim yn anarferol i Haf ffonio wedi 11 o’r gloch y nos am sgwrs neu i rannu syniad.

‘Dw i’n cofio eistedd mewn cyfarfod gyda Haf ar gyfer eisteddfod pan gafodd un alaw ei dewis a oedd ‘chydig yn “wahanol” gydag elfen “Jazz/Rag” iddi.  “Fydd hona yn iawn i’r  YTS Dylan (Youth Training Scheme) fel roedd hi’n ddwued gan fy mod yn ifanc yn dechrau chwarae yn y Genedlaethol. “Steil Dylan yn iawn,” meddai.

Stori arall yw pan oedd angen dewis darnau i’r Eisteddfod Genedlaethol.  Roedd Haf eisiau  y darn “Crogi Gwilym Brewys” ond doedd neb o’r pwyllgor yn meddwl fod y darn yn addas i’n corau cerdd dant. Galwad ffôn / llythyr yn ddiweddarach – roedd Haf wedi gofyn i’r cyfansoddwr,  Einion Dafydd osod y darn i Gôr Glanaethwy gyda Cefin wrth ei fodd wrth gwrs.  Cafwyd prynhawn bach diddorol yn y Babell Lên y flwyddyn honno gyda mawrion y maes yn gofyn “ai Cerdd Dant yw hwn neu beidio?” Roedd gwen falch ac hapus ar wyneb Haf, Cefin ac Einion y prynhawn hwnnw. Wrth gwrs, Haf oedd yn iawn! Mae’r darn wedi cael ei ganu ym mhob rhan or byd gan y Côr ers hynny gyda Cefin yn dweud y stori wrth bawb.  Roedd y gynulleidfa yn China wedi mwynhau y darn fel pob gwlad arall, roedd ymateb y gynulleidfa yn dweud y cyfan!

Uchafbwynt dy yrfa hyd yma? 

Mae hyn yn anodd i’w ateb gan fy mod wedi bod yn ffodus iawn i gael  teithio i gymaint o wahanol lefydd a pherfformio gyda rhai o’n enwogion mwyaf.  Roedd taith Canada gyda Chôr Caernarfon yn 2000 yn arbennig, Taith i’r Swistir gyda Chôr Glanaethwy (a cholli telyn ar y ffordd) yn “wahanol” a thaith i China yn 2010 yn brofiad a hanner.

Ond, ‘dw i’n credu mai Llwyfan Neuadd Albert Llundain yn 1987 oedd un o’r profiadau mwyaf cofiadwy. Cyngerdd 1000 o leisiau a rhannu llwyfan gyda’r corau i gyd, Rebecca Evans ac wedyn fi – hogyn o Gyffordd Llandudno, gyda fy rhieni a theulu yn y gynulleidfa  yn gwylio ac yn  gwrando ar bob nodyn. ‘Dw i dal i gofio cerdded at y llwyfan, eistedd tu ôl i’r delyn a gweld môr o wynebau o fy mlaen. Braf yw edrych ar hen luniau.

Oes gen ti gynlluniau cyffrous ar gyfer 2013? 

Mae’r dyddiadur yn prysur lenwi gyda chyngherddau, teithiau ac eisteddfodau.  Mae ‘na ambell i daith gyda Piantel ac fel unawdydd hefyd.

Fedri di ddweud chydig am Arpe Dolce (dy ddeuawd gyda Angharad Wyn Jones) a sôn am unrhyw brosiectau cyffrous sydd ar y gweill?

Fe sefydlwyd Arpe Dolce yn 2012.  Roedd Angharad Wyn Jones a finne yn ffodus o gael gwersi gan un o’r telynorion mwyaf profiadol ym maes Jazz yng Nghymru sef Robin James Jones o Ddolwyddelan.

Roedd Robin yn fy nysgu pan oedd adref ar wyliau o’i waith fel telynor mewn clwb nos yn New Orleans neu chwarae ar y QE2.

Mae Angharad a finne wedi perfformio mewn sawl cyngerdd, gyda mwy ymlaen eleni.  Un o’r pethau fuaswn i’n hoffi yn 2013 fyddai recordio CD  o waith a threfniadau Arpe Dolce, darnau Cymraeg gydag ychydig o jazz, latin a Rag ynddynt.

Jazz a Rag a Gwerin

Wrth deithio o gwmpas yn perfformio fel telynor yng Nghymru a dros y ffîn – un o’r pethau dw i’n glywed yn aml yw  “Nid oeddwn yn gwybod fod y delyn yn gallu gwneud hynny – mae’n braf cael clywed hyn”, sef Jazz a Rag a Gwerin.

Mi fyddai’n braf cael mwy o bethe fel hyn ar ein Radio Cenedlaethol a theledu. Yn aml iawn yr un peth sy’n cael ei chwarae dro ar ôl tro ar y rhaglenni hyn.  Mae angen dangos ein talent ifanc offerynnol, gwerin a’n cantorion ifanc i bawb.

http://www.dylancernyw.com/