Arwel Lloyd – Gildas

Arwel Lloyd - Gildas

Arwel Lloyd – Gildas

Ar y gweill ar hyn o bryd …

Wel y peth mwyaf cyfredol mae’n debyg ydy ail albwm stiwdio Gildas – ‘Sgwennu Stori’, sy’n dod allan ddechrau fis Gorffennaf. Mi wnath hi gael ei recordio rhwng mis Ionawr a Mawrth y flwyddyn yma yn Musicbox Studios (Caerdydd) gyda’r cynhyrchydd Llion Robertson. Yn wahanol i’r album gyntaf ‘Nos Da’, mae llu o gerddorion eraill yn ymddangos ar hon. Mae wedi bod yn sbel llawer rhy hir ers y diwetha’ felly mi fydd yn rhyddhad mawr gallu cyflwyno’r caneuon newydd yma.

O ran y gigio, dwi wedi bod wrthi yn weddol gyson dros y flwyddyn, unai gyda Gildas, Al Lewis Band neu Greta Isaac. A pharhau fydd y patrwm dros weddill yr haf gyda Gildas yn perfformio yng Ngwyl Gwydir (31-08-13), Gwyl Hen Dref Caerfyrddin (22/06/13) a Gigs Cymdeithas y Steddfod, Greta Isaac yng Ngwyl Pili Pala (17/05/13) a Beach Break Live (23/06/13) ac Al Lewis yn Maes B (10/08/13) ac yn cefnogi Jools Holland. Dim ond blas o berfformiadau’r haf sydd yma, ewch i wefan unrhyw un o’r bandiau uchod i weld y rhestrau cyflawn. Mi fydd yn haf prysur iawn eto ‘leni.

Ond yn gyffredinol, hyrwyddo y cynnyrch newydd fydd y prif weithgaredd dros yr haf, ‘Sgwennu Stori’ albwm Gildas ac albwm newydd Al Lewis: ‘Battles’.

‘Ffeindio pobl ddiddorol’

Dwi wedi bod yn hynod o ffodus i gael cyd-weithio gydag artistiaid arbennig dros y blynyddoedd – Meic Stevens, Elin Fflur, Al Lewis, Fflur Dafydd, Greta a Miriam Isaac. Roedd hi wir yn anrhydedd cael gweithio a meddwl yn greadigol gyda’r bobl yma. Y bwriad yw parhau i ffeindio pobl ddiddorol i weithio gyda nhw, cyfansoddi a recordio mewn llefydd gwahanol gyda phobl gwahanol. Mae Greta Isaac yn canu deuawd hefo fi ar yr albwm newydd, sef trac teitl yr albwm, mae ganddi hi lais anhygoel sy’n gyrru ias lawr y cefn.

Mi faswn i wrth fy modd petai Gildas yn medru rhyddhau albwm o ddeuawdau rhyw ddiwrnod.

Mi fydd yna rhyw lun o daith gyda Gildas yn hyrwyddo yr album newydd yn ystod yr haf/hydref hefyd, felly mi fydd yn neis gallu cyfarfod â phobl led-led Cymru am sgwrs.

O ran Al Lewis Band, mae’r gwaith wedi dechrau ar drydedd albwm Gymraeg y band. Dwi’n siwr erbyn diwedd y flwyddyn fydd honno wedi cymeryd dipyn o siap ac y barod i’w recordio.

Pan ddechreuais i gyfansoddi nol yn 2006 mi nes i osod targed i mi’n hun o ryddhau rhywbeth bob blwyddyn (Sengl, EP, Album….unrhywbeth!!) er mwyn cadw meddwl creadigol a chadw momentwm cerddorol. Dwi wedi llwyddo hyd yn hyn a mi fasa’n braf cael rhyddhau albwm Gymraeg rhif 3 gyda Al Lewis Band yn 2014 i gadw’n driw at y targed.

Pryd ddechreuais di ganu’r gitâr? 

Deg oed oeddwn i. Mi ges i gitar ar fy mhenblwydd yn 10 – Hohner 3/4 nylon string – mae hi dal gen i. Roedd dad mewn grwp canu yn y 70’au o’r enw Triawd y Bryn ac wedyn Hogiau’r Llan, felly roedd o hefyd yn ganwr/gyfansoddwr oedd yn chwarae’r gitar. Roedd o’n cadw gitar acwstig Fender F250 yn y wardrob yn lloft (mae honno dal gen i hefyd), a bob yn hyn a hyn bydde hi’n dod allan. Dwim yn meddwl fod yna wythnos wedi mynd heibio ers hynny lle nad ydw i wedi gafael mewn gitar.

Dwi wrth fy modd yn gwrando ar waith gitar pobl fel John Martyn, Nick Drake, James Taylor, Chet Atkins, Doc Waston, arddull plycio gyda’r llaw dde. Mae’r gwaith gitar yn eu caneuon yn gyfansoddiadau offerynnol gwych yn eu hunain, felly dwi’n trio defnyddio yr holl ddylanwadau cerddorol hyn pan dwi’n cyfansoddi.

Mae bron pob can gen i gyda Gildas yn dechrau gyda rhyw syniad ar y gitar, patrwm o gordiau neu alaw o ryw fath. Mae’r ‘trefniant’ gitar yn dilyn, yna’r alaw a’r geiriau yn olaf.

Mae’r drefn yn amrywio rhywfaint pan dwi’n cyd-gyfansoddi gyda Al Lewis Band. Gall y caneuon hynny ddechrau gyda unrhywbeth; geiriau, alaw, cordiau neu syniad hyd yn oed. Y peth allweddol yn y berthynas honno yw fod Al a finnau yn ffrindiau oes, ac yn gallu bod yn onest iawn pan mae’n dod i’r gerddoriaeth, gallu cynnig sylwadau positif a negyddol heb i neb ei gymryd yn bersonnol!

Artistiaid sy’n dy gyffroi …

Mae Plu yn un band sy’n wedi ennyn fy sylw yn ddiweddar. Mae eu harddull cyfansoddi, set-yp gwerinol a’r lleisiau hudolus yn rhywbeth sydd yn apelio yn fawr. Mae gwrando yn teimlo fel cam nol i’r 70’au cynnar, sy’n beth da!! Does dim degawd gyfoethocach o ran canwyr/cynfansoddwyr. Allai ddim aros i’w halbwm gyntaf ddod allan.

Mae album newydd Georgia Ruth Williams hefyd yn argoeli’n chwip o gasgliad. Mae hi wir yn ‘gwbod ei sdwff’ pan mae’n dod i gerddoriaeth a dydi cael Cowbois Rhos Botwnnog fel band cenfdir ddim yn ddrwg o beth chwaith nachdi? Dwi meddwl mai Dafydd Cowbois yw fy hoff drymiwr yn yr SRG, mae ganddo fo ‘feel’ anhygoel i gerddoriaeth ‘country’.

Sen Segur yw’r band ifanc sy’n sefyll allan i mi. Mae na rhywbeth hypnotig ei naws yn y gerddoriaeth sy’n tynnu’r gwrandawr i mewn a’u tywys i arall-fyd psychedelic. Mae nhw’n wych yn fyw hefyd. Mae nhw wedi gwneud lot i lenwi’r gwagle nath Jen Jeniro adael ar ol gwahanu.

Arwel Lloyd - Gildas

Arwel Lloyd – Gildas

Unrhyw beth yn peri pryder i ti am y sin gerdd yng Nghymru ar hyn o bryd?  

Mae’r sefyllfa gyda PRS, BBC ac Eos yn parhau i fod yn un anffodus a rhwystredig iawn, dim ond oherwydd nad yw’n ymddangos y bydd unrhyw fath o gyfaddawd yn y dyfodol agos. A dwine fel llwyth o gerddorion eraill eisiau gweld y peth yn cael eu ddatrys fel y gall y diwydiant symud yn ei flaen, be’ bynnag fo canlyniad y trafodaethau.

Ar nodyn fwy gobeithiol, mae nifer o drefi/dinasoedd Cymru wedi profi rhyw fath o adfywiad cerddorol yn ddiweddar – Wrecsam (Gwyl Focus Wales), Llanrwst (Gwyl Gwydir), Abertawe (Gwyl Pili Pala) a Chaerfyrddin (Gwyl yr Hen Dref). Mae’n gyffrous iawn gweld pobl yn ymdrechu’n galed i sicrhau llwyfanau mewn ardaloedd gwahanol i gerddoriaeth o bob math gyda chysylltiadau Cymreig. Mae’n diolch ni fel cerddorion yn anferth. Hoffwn i weld mwy o hyn!

Ydy dysgu yn ogystal â ffeindio amser i gyfansoddi a pherfformio yn anodd? 

Mae’n gallu bod yn lladdfa ar adegau, yn enwedig yr holl deithio a’r diffyg amser i ymlacio. Ond mae gan y rhan fwyaf o bobl yn y SRG swyddi llawn amser byddwn i’n tybio, felly dydio ddim yn beth anghyffredin. Dwi’n mwynhau pob eiliad o’r ddau, ac yn teimlo’n freintiedig iawn yn cael bod yn rhan o’r byd addysg a cherddoriaeth.  

Dy hoff le yn y byd …

Mae’n rhaid i fi ddeud Llansannan dwi meddwl, pentref fy magwraeth. Dwi ddim wedi bod yn byw yno ers 10 mlynedd a mwy bellach, ond mae’n cadw lle agos iawn at y nghalon i. Os bydde’n rhaid i fi ddewis lleoliad, dwi’n meddwl mai Castell Carreg Cennen ydio. Mae ‘na rhyw ramant ac urddas ysgytwol yn perthyn i’r lle, heb son am yr hanes. Mae ‘na gan o’r enw Carreg Cennen ar yr albwm hefyd.

Gyda pwy hoffet ti ganu deuawd a pam? 

Joni Mitchell dwi meddwl. Hi ydi brenhines y canwyr/cyfansoddwyr a’u gitar, heb os, a dwi’n edmygu ei thalent a’i dawn hi’n aruthrol. Mae’n brofiad mor emosiynol gwrando ar ei gwaith, ac yn affodus tydi artistiaid cyfoes heddiw ddim cweit yn gallu cynnig uchelfannau rhywun fel Joni. 

Advertisements

Nia Medi

Nia Medi

Nia Medi

‘Cymanfaoedd canu’

Dechreuodd fy niddordeb mewn cerddoriaeth yn ifanc iawn yng Nghapel Bethania, Y Tymbl mewn cymanfaoedd canu a chanu yn yr Ysgol Sul. Des i ddeall cerddoriaeth a harmoni yn gynnar iawn yn fy mywyd sydd wedi aros gyda fi fyth ers hynny. Wedyn nes i ddarganfod Caryl, Tiffany a Kylie ac yn sydyn iawn cerddoriaeth pop oedd popeth!

Erbyn y 90’au ro’n i’n ffan mawr o indie ac fe ddes i’n gyfarwydd â cherddoriaeth Gymraeg. Dwi’n cofio mynd i gig Catatonia yn yr hen ‘Hospital Club’ yng Nghaerfyrddin a syrthio mewn cariad â Cerys, yna darganfod ‘Jess’ a llogi tap albym ‘Mae’n Hyfryd i Fod yn Fyw’ o lyfrgell Caerfyrddin a’i chware ar repeat.

Yn  hwyrach yn y ddegawd honno nes i ddarganfod cerddoriaeth Ddawns mewn clybiau nos ac wrth gwrs, Llwybr Llaethog ac yna Diffiniad.

Ma’ cerddoriaeth bop a dawns dal yn bwysig iawn i mi ac felly roedd e’n gam naturiol i ymuno â Clinigol. Hefyd, ma’ dylanwad harmonis emynau’r capel wedi aros gyda fi a ‘dw i’n  gweld hi’n hawdd iawn i weithio’r harmonis allan yn y stiwdio pan yn recordio gyda Clinigol.

Beth sgen ti ar y gweill  ar hyn o bryd?

Ar ôl recordio a rhyddhau albym anferth gyda Clinigol llynedd (Discopolis) ma’ pethau chydig yn dawelach erbyn hyn. Ni wedi bod yn trafod y posibilrwydd o recordio mwy, ond ma pawb yn y band mor brysur!

Dwi’n gweithio ar gyfres newydd @ebion ar gyfer BBC Radio Cymru, ma’n chwaer sydd hefyd yn y band yn actores ac yn symud i Lundain cyn hir, a Rufus Mufasa yn cystadlu mewn ‘Battle Raps’ hyd a lled y wlad ynghyd a bod yn weithwraig Cymdeithasol gyda’r dydd!

Wedi dweud hynny, os i ni’n galw’r ‘cyfarfod’ yn ‘barti’ a chynnwys gwin – ma’n hawdd cael pawb yna!

O’m rhan i yn bersonol, ‘dw i newydd ddechrau gweithio ar dracs newydd a dwi yn y lefelau cynnar iawn o’u datblygu a’u cynhyrchu. Dwi’n dueddol o fynd ‘mlaen fel ton gron fod na ddim digon o ferched yn cynhyrchu cerddoriaeth dawns yng Nghymru ac yn sylweddoli fy mod i hefyd yn euog o beidio gwneud.

O’r diwedd ma’r stafell gefn wedi setio fyny i recordio a dw i wedi dechrau cau’n hun fewn yna.

Byw ‘double-life’ 

Rhwng fy arddegau hwyr a’m hugeiniau cynnar  ro’n i’n byw ‘double-life’. O’n i’n treulio lot o amser ar y SRG, yn mynd i gigs Cymraeg, mewn band o’r enw ‘Y Panics’ ac yn caru cerddoriaeth indie y 90’au.

Ar y llaw arall, o’n i hefyd yn dod i dermau mod i’n hoyw ac felly fydden i yn mynd i glwb Nos ‘The Palace’ yn Abertawe bob penwythnos pan nad oedd gig neu’r SRG yn galw. Roedd Y Palace yn hen theatr anferth yn llawn Drag Queens a phobl o bob lliw a llun!

Yno, roedd gen i grwp hollol wahanol o ffrindiau lle oedd neb yn fy nabod i o’r ysgol neu’r SRG. Cerddoriaeth Ddawns oedd yr unig gerddoriaeth oedd yn cael ei chware yn y clwb ac roedd y genre yma yn rhan mawr o’r sin hoyw ar y pryd ac yn dal i fod.

Dwi’n cofio clywed Faithless am y tro cyntaf mewn parti a chael fy llorio gan y swn. Yna, dod yn fwy cyfarwydd â DJ’s gwhanol a syrthio mewn cariad â’r genre. Roedd y cyfnod hwnnw yn fy mywyd chydig bach yn wallgo ond hefyd, wrth edrych nol, mor ddiffiniol a phwysig.

Roeddwn i’n rhan o 2 sin ac roedd gen i ddwy hunaniaeth – y Gymraes oedd yn rhan o’r diwylliant Cymreig, a’r ferch hoyw oedd yn clybio mewn clybiau hoyw dirgel.

Erbyn hyn, dw i’n meddwl mod i wedi plethu’r cyfan ac yn gyfforddus iawn yn fy hun! Hoffwn i weld mwy o bobl ac artistiaid yng Nghymru yn cynhyrchu stwff dawns – ma’ artistiaid fel Plyci a Cyrion yn cynnig swn dawns caled ac yn neud hynny’n wych, a byse’n gret i weld mwy o bobl yn neud hyn.

Clinigol

Ryw 8 mlynedd yn ôl, dechreues i weithio ar rhaglen deledu ‘Wedi 7′ . Ro’ ni’n gyfrifol am lot o’r eitemau cerddoriaeth.

Roedd ‘na fands gwych yn dechrau ymddangos fel Brigyn, Genod Droog, Cofi Bach a Tew Shady a Fflur dafydd a’r Barf (I enwi ond rhai) ond nes i sylwi yn gyflym iawn nad oedd dim cerddoriaeth pop/dawns newydd yn yr iaith Gymraeg yn cyrraedd fy nesg.

Un diwrnod, glaniodd CD sgleiniog  gyda band oedd yn disgrifio’i hun fel band pop dawns o Gaerdydd, ac ar ôl gwrando, deallais yn syth beth oedd y band yma yn trio neud. Roedd Geraint wedi clywed fi’n canu gyda’r Panics ac yn hoff iawn o’n llais a gofynodd i fi ganu ar un o tracs Clinigol yn y dyfodol. A dyna sut ddechreuodd y berthynas. Dw i nawr yn aelod parhaol o’r band a Geraint a fi yn disgrifio’n hunain fel ‘Gwr a Gwraig mewn Pop’!

O ran fy nghyfraniad i, Geraint sydd fel arfer yn sgwennu demo o’r gan yna rhoi mp3 i fi. Dwi’n gwrando ar y demo, yn chware gyda’r melodi ac yna’n cynnig harmonis yn y stiwdio. Dwi hefyd yn rhan o’r trafodaethau a’r penderfyniadau o ran pa artistiaid eraill i weithio â nhw ar dracs gwhanol.

Mae lleisiau merched yn fwy addas i gerddoriaeth dawns na bechgyn a dyna pam ma’r holl artistiaid sydd wedi gweithio ar ‘Discopolis’ a ‘Melys’ yn ferched.

Ar ol clywed y demo ar gyfer ‘Dim ond ti sydd ar ol’, o’n i’n gwbod yn syth mai llais Heather Jones fydde’n gweddu – roedd angen llais pur a diffuant ac roedd e’n hyfryd i gael rhywun mor eiconig ac mor adnabyddus am ganu caneuon gwerin yn rhoi ei llais i gan electronig newydd. Dw i nabod llais fy chwaer , Carys Eleri, yn dda iawn ac felly o’n i’n gwbod yn syth pa gan fyse’n gweddu iddi hi.

Mae Rufus Mufasa wedi ymuno â ni yn barhanol erbyn hyn hefyd. Fe ddechreuodd y berthynas honno flynyddoedd yn ol. Roedd Rufus yn westai ar fy hen sioe radio ar C2 BBC Radio Cymru ar ol i fi glywed chydig o’i thracie ar Myspace. Roedd hi’n ferch mor benderfynol, annibynol a thalentog ac o’n i’n gwbod mod i am weithio gyda hi mewn rhyw fodd yn y dyfodol.

Roedd Geraint a fi yn dechrau chwilio am ferched newydd i gydweithio â nhw ar stwff Clinigol felly dyma  gyflwyno Rufus i Geraint. Doedd Geraint ddim yn siwr be oedd e am wneud gyda’i llais a’i steil unigryw  i ddechrau, ond yr ateb i hynny oedd chware ‘beats’ iddi yn y stiwdio gan adael iddi wneud bach o free style. Drwy hynny, ganed caneuon fel ‘Gypsy Queen’ a ‘Perygl’.

Ynghyd â Carys a Rufus, fi sy’n canu’r caneuon mewn gigs byw. Ma’ Clinigol wedi cydweithio gyda dros 12 o ferched talentog ac eiconig iawn fel Caryl Parry Jones, Elin Fflur, Heather Jones, Margaret Williams ac Amy Wadge – felly byddai’n anodd (heb son am ddrud!) iawn i gael y merched yma i gyd i ganu mewn un gig.

Dydi canu pop/dawns ddim yn hawdd – ma’r pwysau i ganu caneuon sydd a llais Elin Fflur neu Caryl ar y record yn ddigon (Pressure’s ON!) ond hefyd ma’r genre yma mor fanwl gywir o ran y gerddoriaeth; Dyw’r beats na’r trac ddim yn stopio os wyt ti’n colli dy le neu anghofio’r geiriau. Mewn band, neu os fydde’n i’n canu yn acwstig a colli’n lle, ma’n bosib byrfyfyrio neu ‘masgio’r’ camgymeriad, ond mewn pop, all y cyfan fynd ar chwal.

‘Bod yn fanwl gywir’

clinigol

clinigol

Ma steil canu pop yn un sydd yn dy orfodi i  fod yn fanwl gywir o ran llais a rhythm. Hefyd, mae’n rhaid i ti wylio fod dim gormod o vibrato yn y llais a dy fod di’n spot-on gyda’r rhythmau. Ma’ geraint yn ‘perfectionist’ ac ma’ recordio ambell gan yn gallu cymryd lot o amser. Dw i wedi bod am orie yn y stiwdio yn canu un cytgan jest er mwyn cael y peth mor agos at berffeithrwydd ag y gall e fod!

Fi sydd fel arfer yn trefnu’r gigs hefyd a ni fel arfer yn neud siwr fod y nosweithiau hynny yn un parti mawr. Mewn ambell gig mawr fydd y wigs a’r ‘fake eyelashes’ allan, a ni hefyd yn defnyddio fideos gweledol fel cefndir i’r set i neud pethe’n fwy diddorol. Does fawr ddim offerynau ar y llwyfan ac felly dwi meddwl fod e’n bwysig ein bod ni yn gwneud y llwyfan a’r perfformiad yn ddiddorol i’r gynulleidfa.

Merched a’r SRG 

Ma merched gwych ar yr SRG yn cael llwyddiant mawr tu allan i Gymru ac yn rhyngwladol. Ma’ Georgia Ruth newydd ddychwelyd o daith yn India gyda Gwyneth Glyn, yn ogystal â chware yng Ngwyl Werin Canada gyda Lisa Jen a 9Bach.  Ma’ Cate Le Bon newydd symud i LA ar ol creu tipyn o gynnwrf yno wedi neud taith o UDA. Mae’n braf iawn i weld y merched yma’n gwthio’r ffiniau, yn gweld tu hwnt i Gymru a sylweddoli fod hi’n bosib i neidio dros ben Lloegr a mewn i’r byd.

Wedi dweud hynny, byse’n braf gweld mwy o ferched yn cynnig mwy o amrywiaeth o ran cerddoriaeth yng Nghymru. Ma’ cerddoriaeth werin ac acwstig yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd a bron pob merch (heblaw ambell eithriad fel Gwenno, Rufus a Cofi Bach) yn mynd am y steil yma.

Dwi’n colli’r cynnwrf a’r egni oedd rhywun fel Swci yn ei gynnig – swn pop edgy a chymaint o bersonoliaeth, agwedd a rwbeth i ddweud,  a dw i’n meddwl fod y sin yn gweiddi am hynny erbyn hyn.

Dwi’n ffan mawr o’r band HAIM o America ar hyn o bryd – bysen i wrth fy modd tase na grwp o ferched yn mynd ati i neud rwbeth tebyg yng Nghyrmu.

Ma’ na ddiffyg merched yn gyffredinol ar y sin hefyd o ran labeli, cynhyrchwyr, trefnwyr, DJ’s a hyrwyddwyr. Ma’r mwyafrif yn ddynion ond nid bai’r dynion yw hynny – does dim byd yn stopio merched rhag bod yn pro-active!

Y SRG dros y 10 mlynedd diwethaf …

O ran y SRG yn newid a chyflwr y sin ar hyn o bryd, wrth gwrs ma pethe wedi newid lot fawr dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Ma’ cerddroiaeth werin ac acwstig  yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd a phobl ifanc iawn yn dewis y steil yma o berfformio. Ma’ gen i barch mawr at hyn ond dw i yn gweld ishe bands mawr sy’n cyffroi, yn rhoi perfformiad enfawr  â’r gallu i danio stafell.

Dw i wir ddim yn cofio bod mewn gig lle dw i wedi teimlo fel ‘na ers dyddiau Pep Le Pew. Dw i’n  gweld ishe’r agwedd oedd ar y sin a dim ots pa mor feddw a swnllyd oedd y gynulleidfa, roedd band fel Pep Le Pew (A Genod Drwg wedi hynny) yn gallu hawlio sylw.

Heblaw am ambell fand fel Yr Ods a Bandana, ma’ na ddiffyg enfawr o ‘headliners’. Ma’r gerddoriaeth yn dawel iawn erbyn hyn ac felly o bosib fod y sin yn gyffredinol yn dawelach a llai cyffrous. Ond ‘Swings and Roundabouts’ yw pob dim, a dwi’n dechre teimlo fod na bethau cyffrous iawn rownd y gornel…

‘Garage Pop Rock’ 

Dw i’n hoff iawn o’r band newydd ‘I Fight Lions’ sef proseict newydd y cerddor Hywel Pitts. Ma’r band yn disgrifio’r swn fel ‘Garage Pop Rock’ a ma’n hen bryd cael swn fel hyn allan yna eto. Does dim llawer o gerddoriaeth roc wedi bod o amgylch y lle dros y blynyddoedd ac ma’r band yma’n cynnig hynny ac yn ei wneud e’n dda iawn.

Pan glywes i sesiwn Y Reu ar rhaglen Huw Stephens ar C2 wythnos diwethaf o’n i mor, mor hapus.  Dw i’n edrych ‘mlaen yn fawr i weld y band yma’n datblygu ac yn gobeithio cael y cyfle i’w gweld nhw yn fyw yn fuan iawn. Hefyd, nes i weld Kizzy Crawford yn perfformio mewn rownd o Brwydr Y Bandiau C2 yn ddiweddar. Roedd hi’n canu yn acwstig, yn medru’r gitar yn afreal o dda am ei hoed ac yn meddu ar lais hollol, hollol wych. Ond yn dawel fach, dwi’n gobeithio neith hi ddatblygu i fod chydig mwy amgen a chynnig rwbeth hollol newydd…

Barn Nia Medi yn unig sydd yma