Arwel Lloyd – Gildas

Arwel Lloyd - Gildas

Arwel Lloyd – Gildas

Ar y gweill ar hyn o bryd …

Wel y peth mwyaf cyfredol mae’n debyg ydy ail albwm stiwdio Gildas – ‘Sgwennu Stori’, sy’n dod allan ddechrau fis Gorffennaf. Mi wnath hi gael ei recordio rhwng mis Ionawr a Mawrth y flwyddyn yma yn Musicbox Studios (Caerdydd) gyda’r cynhyrchydd Llion Robertson. Yn wahanol i’r album gyntaf ‘Nos Da’, mae llu o gerddorion eraill yn ymddangos ar hon. Mae wedi bod yn sbel llawer rhy hir ers y diwetha’ felly mi fydd yn rhyddhad mawr gallu cyflwyno’r caneuon newydd yma.

O ran y gigio, dwi wedi bod wrthi yn weddol gyson dros y flwyddyn, unai gyda Gildas, Al Lewis Band neu Greta Isaac. A pharhau fydd y patrwm dros weddill yr haf gyda Gildas yn perfformio yng Ngwyl Gwydir (31-08-13), Gwyl Hen Dref Caerfyrddin (22/06/13) a Gigs Cymdeithas y Steddfod, Greta Isaac yng Ngwyl Pili Pala (17/05/13) a Beach Break Live (23/06/13) ac Al Lewis yn Maes B (10/08/13) ac yn cefnogi Jools Holland. Dim ond blas o berfformiadau’r haf sydd yma, ewch i wefan unrhyw un o’r bandiau uchod i weld y rhestrau cyflawn. Mi fydd yn haf prysur iawn eto ‘leni.

Ond yn gyffredinol, hyrwyddo y cynnyrch newydd fydd y prif weithgaredd dros yr haf, ‘Sgwennu Stori’ albwm Gildas ac albwm newydd Al Lewis: ‘Battles’.

‘Ffeindio pobl ddiddorol’

Dwi wedi bod yn hynod o ffodus i gael cyd-weithio gydag artistiaid arbennig dros y blynyddoedd – Meic Stevens, Elin Fflur, Al Lewis, Fflur Dafydd, Greta a Miriam Isaac. Roedd hi wir yn anrhydedd cael gweithio a meddwl yn greadigol gyda’r bobl yma. Y bwriad yw parhau i ffeindio pobl ddiddorol i weithio gyda nhw, cyfansoddi a recordio mewn llefydd gwahanol gyda phobl gwahanol. Mae Greta Isaac yn canu deuawd hefo fi ar yr albwm newydd, sef trac teitl yr albwm, mae ganddi hi lais anhygoel sy’n gyrru ias lawr y cefn.

Mi faswn i wrth fy modd petai Gildas yn medru rhyddhau albwm o ddeuawdau rhyw ddiwrnod.

Mi fydd yna rhyw lun o daith gyda Gildas yn hyrwyddo yr album newydd yn ystod yr haf/hydref hefyd, felly mi fydd yn neis gallu cyfarfod â phobl led-led Cymru am sgwrs.

O ran Al Lewis Band, mae’r gwaith wedi dechrau ar drydedd albwm Gymraeg y band. Dwi’n siwr erbyn diwedd y flwyddyn fydd honno wedi cymeryd dipyn o siap ac y barod i’w recordio.

Pan ddechreuais i gyfansoddi nol yn 2006 mi nes i osod targed i mi’n hun o ryddhau rhywbeth bob blwyddyn (Sengl, EP, Album….unrhywbeth!!) er mwyn cadw meddwl creadigol a chadw momentwm cerddorol. Dwi wedi llwyddo hyd yn hyn a mi fasa’n braf cael rhyddhau albwm Gymraeg rhif 3 gyda Al Lewis Band yn 2014 i gadw’n driw at y targed.

Pryd ddechreuais di ganu’r gitâr? 

Deg oed oeddwn i. Mi ges i gitar ar fy mhenblwydd yn 10 – Hohner 3/4 nylon string – mae hi dal gen i. Roedd dad mewn grwp canu yn y 70’au o’r enw Triawd y Bryn ac wedyn Hogiau’r Llan, felly roedd o hefyd yn ganwr/gyfansoddwr oedd yn chwarae’r gitar. Roedd o’n cadw gitar acwstig Fender F250 yn y wardrob yn lloft (mae honno dal gen i hefyd), a bob yn hyn a hyn bydde hi’n dod allan. Dwim yn meddwl fod yna wythnos wedi mynd heibio ers hynny lle nad ydw i wedi gafael mewn gitar.

Dwi wrth fy modd yn gwrando ar waith gitar pobl fel John Martyn, Nick Drake, James Taylor, Chet Atkins, Doc Waston, arddull plycio gyda’r llaw dde. Mae’r gwaith gitar yn eu caneuon yn gyfansoddiadau offerynnol gwych yn eu hunain, felly dwi’n trio defnyddio yr holl ddylanwadau cerddorol hyn pan dwi’n cyfansoddi.

Mae bron pob can gen i gyda Gildas yn dechrau gyda rhyw syniad ar y gitar, patrwm o gordiau neu alaw o ryw fath. Mae’r ‘trefniant’ gitar yn dilyn, yna’r alaw a’r geiriau yn olaf.

Mae’r drefn yn amrywio rhywfaint pan dwi’n cyd-gyfansoddi gyda Al Lewis Band. Gall y caneuon hynny ddechrau gyda unrhywbeth; geiriau, alaw, cordiau neu syniad hyd yn oed. Y peth allweddol yn y berthynas honno yw fod Al a finnau yn ffrindiau oes, ac yn gallu bod yn onest iawn pan mae’n dod i’r gerddoriaeth, gallu cynnig sylwadau positif a negyddol heb i neb ei gymryd yn bersonnol!

Artistiaid sy’n dy gyffroi …

Mae Plu yn un band sy’n wedi ennyn fy sylw yn ddiweddar. Mae eu harddull cyfansoddi, set-yp gwerinol a’r lleisiau hudolus yn rhywbeth sydd yn apelio yn fawr. Mae gwrando yn teimlo fel cam nol i’r 70’au cynnar, sy’n beth da!! Does dim degawd gyfoethocach o ran canwyr/cynfansoddwyr. Allai ddim aros i’w halbwm gyntaf ddod allan.

Mae album newydd Georgia Ruth Williams hefyd yn argoeli’n chwip o gasgliad. Mae hi wir yn ‘gwbod ei sdwff’ pan mae’n dod i gerddoriaeth a dydi cael Cowbois Rhos Botwnnog fel band cenfdir ddim yn ddrwg o beth chwaith nachdi? Dwi meddwl mai Dafydd Cowbois yw fy hoff drymiwr yn yr SRG, mae ganddo fo ‘feel’ anhygoel i gerddoriaeth ‘country’.

Sen Segur yw’r band ifanc sy’n sefyll allan i mi. Mae na rhywbeth hypnotig ei naws yn y gerddoriaeth sy’n tynnu’r gwrandawr i mewn a’u tywys i arall-fyd psychedelic. Mae nhw’n wych yn fyw hefyd. Mae nhw wedi gwneud lot i lenwi’r gwagle nath Jen Jeniro adael ar ol gwahanu.

Arwel Lloyd - Gildas

Arwel Lloyd – Gildas

Unrhyw beth yn peri pryder i ti am y sin gerdd yng Nghymru ar hyn o bryd?  

Mae’r sefyllfa gyda PRS, BBC ac Eos yn parhau i fod yn un anffodus a rhwystredig iawn, dim ond oherwydd nad yw’n ymddangos y bydd unrhyw fath o gyfaddawd yn y dyfodol agos. A dwine fel llwyth o gerddorion eraill eisiau gweld y peth yn cael eu ddatrys fel y gall y diwydiant symud yn ei flaen, be’ bynnag fo canlyniad y trafodaethau.

Ar nodyn fwy gobeithiol, mae nifer o drefi/dinasoedd Cymru wedi profi rhyw fath o adfywiad cerddorol yn ddiweddar – Wrecsam (Gwyl Focus Wales), Llanrwst (Gwyl Gwydir), Abertawe (Gwyl Pili Pala) a Chaerfyrddin (Gwyl yr Hen Dref). Mae’n gyffrous iawn gweld pobl yn ymdrechu’n galed i sicrhau llwyfanau mewn ardaloedd gwahanol i gerddoriaeth o bob math gyda chysylltiadau Cymreig. Mae’n diolch ni fel cerddorion yn anferth. Hoffwn i weld mwy o hyn!

Ydy dysgu yn ogystal â ffeindio amser i gyfansoddi a pherfformio yn anodd? 

Mae’n gallu bod yn lladdfa ar adegau, yn enwedig yr holl deithio a’r diffyg amser i ymlacio. Ond mae gan y rhan fwyaf o bobl yn y SRG swyddi llawn amser byddwn i’n tybio, felly dydio ddim yn beth anghyffredin. Dwi’n mwynhau pob eiliad o’r ddau, ac yn teimlo’n freintiedig iawn yn cael bod yn rhan o’r byd addysg a cherddoriaeth.  

Dy hoff le yn y byd …

Mae’n rhaid i fi ddeud Llansannan dwi meddwl, pentref fy magwraeth. Dwi ddim wedi bod yn byw yno ers 10 mlynedd a mwy bellach, ond mae’n cadw lle agos iawn at y nghalon i. Os bydde’n rhaid i fi ddewis lleoliad, dwi’n meddwl mai Castell Carreg Cennen ydio. Mae ‘na rhyw ramant ac urddas ysgytwol yn perthyn i’r lle, heb son am yr hanes. Mae ‘na gan o’r enw Carreg Cennen ar yr albwm hefyd.

Gyda pwy hoffet ti ganu deuawd a pam? 

Joni Mitchell dwi meddwl. Hi ydi brenhines y canwyr/cyfansoddwyr a’u gitar, heb os, a dwi’n edmygu ei thalent a’i dawn hi’n aruthrol. Mae’n brofiad mor emosiynol gwrando ar ei gwaith, ac yn affodus tydi artistiaid cyfoes heddiw ddim cweit yn gallu cynnig uchelfannau rhywun fel Joni. 

Advertisements

Y Rhacs

YRHACS‘Dw i’n siwr y byddan ni’n clywed llawer mwy am Y Rhacs yn y dyfodol. Er eu bod nhw’n fand eitha’ ifanc ar hyn o bryd, maen nhw’n llawn addewid – eu halawon yn gofiadwy a’u Cymraeg yn hyfryd o naturiol.  Edrych ‘mlaen i weld i ba gyfeiriad y byddan nhw’n mynd gyda’u cerddoriaeth!

Hefyd, braf gweld band ifanc gydag aelodau brwdfrydig sy’n  ymdrechu i ryngweithio a sicrhau cyfleoedd perfformio. Dadl ddiflas yw’r ddadl honno am ‘bobl ifanc a bandiau diog’ sy’n disgwyl i hyrwyddwyr a threfnwyr ddod atyn nhw!

Mae wedi bod yn ddifyr deall ychydig am yr heriau maen nhw’n ei wynebu fel band ifanc a dod i wybod mwy am eu gobeithion ar gyfer y dyfodol. Diolch i Eben a gweddill aelodau’r band am y cyfweliad.

Pwy di pwy?

Eben Myrddin Muse: Gitâr a phrif leisydd

Owain Pritchard: Dryms/bongos

Mabon Jones: Gitâr a lleisiau cefndirol

Gwyn Jones: Gitâr fas a lleisiau cefndirol, pan mae o’n cofio!

Ffaith ddifyr amdanoch  

  • Gwyn: Tan yn ddiweddar iawn, credai Gwyn y bod dau sill yn ei enw; Gw-yn.
  • Mabon: Ar un cyfnod, ychydig flynyddoedd yn ol, mi roedd gan Mabon fwstas bendigedig. Gwell nag un Gwilym Bowen, hyd yn oed. Go iawn.
  • Owain: Mae gan Owain uchelgais o “Fflio plêns”, am fywoliaeth, ryw ddydd.
  • Eben: Mi fedr Eben yfed 6 potel o Actimel mewn 20 eiliad.

Ar y gweill …

Sgwennu sdwff newydd, gweithio ar harmoneiddio Mabon a Gwyn… Does’na ddim gymaint a hynny ar y gweill ar y funud, yn anffodus, dim ond gig efo criw 4a6 ar y 5ed o Orffennaf. Un rheswm am hyn ydi fod 2 aelod o’r band yn mynd  i Affrica  am fis yn ystod yr haf… Ddim yn ideal ar gyfer gigio, ond dyna fo! Os oes ‘na unrhyw un sy’n trefnu gigs yn darllen y blog yma… Peidiwch ag oedi; Cysylltwch!

Eich hoff le yn y byd …

Mabon: Chwilog.
Gwyn: Rhyl.
Owain: Sir Fon (pan yn heulog, felly bron byth).
Eben: Copa mynydd foel, wrth yml Rhosgadfan.

Dylanwadau cerddorol …

Candelas, Cowbois Rhos Botwnnog, y Bandana, Hud, Sen Segur, a Swnami, Gruff Rhys, a’r Niwl,  o ran y SRG ar y funud…

Ond o ran dylanwadau ehangach, mae pobl fel Ray Charles, Cab Calloway, Ap Ted, Muse (no pun intended), The Jimi Hendrix Experience, The Beatles, Anweledig, Frizbee a Three Dog Night yn ddylanwadau ar unigolion o fewn y band, hefyd.

'Mwstas bendigedig Mabon'

‘Mwstas bendigedig Mabon’

Cynlluniau dros y misoedd nesaf …

Ysgrifennu lot o ganeuon newydd dros y misoedd nesa, gobeithio cael set go lew i’w pherfformio fel nad yda ni’n gorfod chwarae rhai o’n hen ganeuon gwael ni mewn gigs drwy’r amser.

Mi fuasai’n hwyl edrych mewn i rai o genres cerddorol eraill yn y dyfodol.. Jazz, ‘falla? Mae Mabon yn hoffi ‘chydig o thrash metal nawr ac yn y man, ‘fyd…

Mi fuasa cael un o’n traciau ni wedi’w ddewis fel trac yr wythnos Dafydd a Caryl yn uchelgais arbennig i ni, hefyd. Wel, fasa just bod ar y radio’n eitha cyson yn oreit, i ddeud y gwir, haha.

Oes na ddigon o gyfleoedd i fandiau ifanc yng Nghymru heddiw?

Mae grwpiau fel criw 4a6, trefnwyr Neuadd Hendre, a Chymdeithas yr Iaith, Pethe Coll, ymysg eraill, yn gwneud gwaith pwysig iawn iawn, yn y gogledd i gynnal digwyddiadau cyson efo bandiau Cymraeg. Ond, mae’na ryw deimlad fod ‘na ddiffyg ymwybyddiaeth ymysg pobl leol am y digwyddiadau yma ac felly yr un un criw o bobl sy’n tueddu i fynd iddyn nhw.

O safbwynt band eitha newydd, anodd ydi cael troed i fewn yn y digwyddiadau i gychwyn, ond mi yda’ni wedi bod mewn cysylltiad efo 4a6 yn ddiweddar, gyda mwy i ddilyn, gobeithio.

Yn lleol iawn, sef o fewn y Dyffryn, does na ddim llawer o nunlle fedrwn ni fynd i berfformio, bendant ddim yn gyson, yn anffodus. Does’na ddim llawer iawn o dafarndai yn dal i fod yn agored, a does’na ddim gwyl roc, fel sessiwn Dolgellau, neu Pesda Roc yma i ni chwaith.

Mae hefyd yn bechod nad ydi digwyddiadau fel gwyl 50 yn digwydd yn amlach yn Nghymru. Mi fasa wedi bod yn anhygoel i chwarae’n fanno!

Iaith …

Mi ryda ni’n dewis canu’n y Gymraeg oherwydd ein bod ni’n teimlo mai Cymraeg yw ein hiaith ni, a’n llais ni.

I fi (Eben), mae sgwennu can yn ymwneud â mynegi syniad, barn, neu farddoniaeth o fath a does genai’m syniade i’w mynegi yn y Saesneg, neu fedra i ddim eu mynegi nhw cystal.

Mae’r iaith Gymraeg yn bwysig i ni fel unigolion hefyd, a mi ryda ni’n dod o ardaloedd eithriadol o Gymreig, felly nagoes, does na ddim ysfa i gyfansoddi caneuon saesneg, o gwbl, yn y dyfodol agos.