Nia Medi

Nia Medi

Nia Medi

‘Cymanfaoedd canu’

Dechreuodd fy niddordeb mewn cerddoriaeth yn ifanc iawn yng Nghapel Bethania, Y Tymbl mewn cymanfaoedd canu a chanu yn yr Ysgol Sul. Des i ddeall cerddoriaeth a harmoni yn gynnar iawn yn fy mywyd sydd wedi aros gyda fi fyth ers hynny. Wedyn nes i ddarganfod Caryl, Tiffany a Kylie ac yn sydyn iawn cerddoriaeth pop oedd popeth!

Erbyn y 90’au ro’n i’n ffan mawr o indie ac fe ddes i’n gyfarwydd â cherddoriaeth Gymraeg. Dwi’n cofio mynd i gig Catatonia yn yr hen ‘Hospital Club’ yng Nghaerfyrddin a syrthio mewn cariad â Cerys, yna darganfod ‘Jess’ a llogi tap albym ‘Mae’n Hyfryd i Fod yn Fyw’ o lyfrgell Caerfyrddin a’i chware ar repeat.

Yn  hwyrach yn y ddegawd honno nes i ddarganfod cerddoriaeth Ddawns mewn clybiau nos ac wrth gwrs, Llwybr Llaethog ac yna Diffiniad.

Ma’ cerddoriaeth bop a dawns dal yn bwysig iawn i mi ac felly roedd e’n gam naturiol i ymuno â Clinigol. Hefyd, ma’ dylanwad harmonis emynau’r capel wedi aros gyda fi a ‘dw i’n  gweld hi’n hawdd iawn i weithio’r harmonis allan yn y stiwdio pan yn recordio gyda Clinigol.

Beth sgen ti ar y gweill  ar hyn o bryd?

Ar ôl recordio a rhyddhau albym anferth gyda Clinigol llynedd (Discopolis) ma’ pethau chydig yn dawelach erbyn hyn. Ni wedi bod yn trafod y posibilrwydd o recordio mwy, ond ma pawb yn y band mor brysur!

Dwi’n gweithio ar gyfres newydd @ebion ar gyfer BBC Radio Cymru, ma’n chwaer sydd hefyd yn y band yn actores ac yn symud i Lundain cyn hir, a Rufus Mufasa yn cystadlu mewn ‘Battle Raps’ hyd a lled y wlad ynghyd a bod yn weithwraig Cymdeithasol gyda’r dydd!

Wedi dweud hynny, os i ni’n galw’r ‘cyfarfod’ yn ‘barti’ a chynnwys gwin – ma’n hawdd cael pawb yna!

O’m rhan i yn bersonol, ‘dw i newydd ddechrau gweithio ar dracs newydd a dwi yn y lefelau cynnar iawn o’u datblygu a’u cynhyrchu. Dwi’n dueddol o fynd ‘mlaen fel ton gron fod na ddim digon o ferched yn cynhyrchu cerddoriaeth dawns yng Nghymru ac yn sylweddoli fy mod i hefyd yn euog o beidio gwneud.

O’r diwedd ma’r stafell gefn wedi setio fyny i recordio a dw i wedi dechrau cau’n hun fewn yna.

Byw ‘double-life’ 

Rhwng fy arddegau hwyr a’m hugeiniau cynnar  ro’n i’n byw ‘double-life’. O’n i’n treulio lot o amser ar y SRG, yn mynd i gigs Cymraeg, mewn band o’r enw ‘Y Panics’ ac yn caru cerddoriaeth indie y 90’au.

Ar y llaw arall, o’n i hefyd yn dod i dermau mod i’n hoyw ac felly fydden i yn mynd i glwb Nos ‘The Palace’ yn Abertawe bob penwythnos pan nad oedd gig neu’r SRG yn galw. Roedd Y Palace yn hen theatr anferth yn llawn Drag Queens a phobl o bob lliw a llun!

Yno, roedd gen i grwp hollol wahanol o ffrindiau lle oedd neb yn fy nabod i o’r ysgol neu’r SRG. Cerddoriaeth Ddawns oedd yr unig gerddoriaeth oedd yn cael ei chware yn y clwb ac roedd y genre yma yn rhan mawr o’r sin hoyw ar y pryd ac yn dal i fod.

Dwi’n cofio clywed Faithless am y tro cyntaf mewn parti a chael fy llorio gan y swn. Yna, dod yn fwy cyfarwydd â DJ’s gwhanol a syrthio mewn cariad â’r genre. Roedd y cyfnod hwnnw yn fy mywyd chydig bach yn wallgo ond hefyd, wrth edrych nol, mor ddiffiniol a phwysig.

Roeddwn i’n rhan o 2 sin ac roedd gen i ddwy hunaniaeth – y Gymraes oedd yn rhan o’r diwylliant Cymreig, a’r ferch hoyw oedd yn clybio mewn clybiau hoyw dirgel.

Erbyn hyn, dw i’n meddwl mod i wedi plethu’r cyfan ac yn gyfforddus iawn yn fy hun! Hoffwn i weld mwy o bobl ac artistiaid yng Nghymru yn cynhyrchu stwff dawns – ma’ artistiaid fel Plyci a Cyrion yn cynnig swn dawns caled ac yn neud hynny’n wych, a byse’n gret i weld mwy o bobl yn neud hyn.

Clinigol

Ryw 8 mlynedd yn ôl, dechreues i weithio ar rhaglen deledu ‘Wedi 7′ . Ro’ ni’n gyfrifol am lot o’r eitemau cerddoriaeth.

Roedd ‘na fands gwych yn dechrau ymddangos fel Brigyn, Genod Droog, Cofi Bach a Tew Shady a Fflur dafydd a’r Barf (I enwi ond rhai) ond nes i sylwi yn gyflym iawn nad oedd dim cerddoriaeth pop/dawns newydd yn yr iaith Gymraeg yn cyrraedd fy nesg.

Un diwrnod, glaniodd CD sgleiniog  gyda band oedd yn disgrifio’i hun fel band pop dawns o Gaerdydd, ac ar ôl gwrando, deallais yn syth beth oedd y band yma yn trio neud. Roedd Geraint wedi clywed fi’n canu gyda’r Panics ac yn hoff iawn o’n llais a gofynodd i fi ganu ar un o tracs Clinigol yn y dyfodol. A dyna sut ddechreuodd y berthynas. Dw i nawr yn aelod parhaol o’r band a Geraint a fi yn disgrifio’n hunain fel ‘Gwr a Gwraig mewn Pop’!

O ran fy nghyfraniad i, Geraint sydd fel arfer yn sgwennu demo o’r gan yna rhoi mp3 i fi. Dwi’n gwrando ar y demo, yn chware gyda’r melodi ac yna’n cynnig harmonis yn y stiwdio. Dwi hefyd yn rhan o’r trafodaethau a’r penderfyniadau o ran pa artistiaid eraill i weithio â nhw ar dracs gwhanol.

Mae lleisiau merched yn fwy addas i gerddoriaeth dawns na bechgyn a dyna pam ma’r holl artistiaid sydd wedi gweithio ar ‘Discopolis’ a ‘Melys’ yn ferched.

Ar ol clywed y demo ar gyfer ‘Dim ond ti sydd ar ol’, o’n i’n gwbod yn syth mai llais Heather Jones fydde’n gweddu – roedd angen llais pur a diffuant ac roedd e’n hyfryd i gael rhywun mor eiconig ac mor adnabyddus am ganu caneuon gwerin yn rhoi ei llais i gan electronig newydd. Dw i nabod llais fy chwaer , Carys Eleri, yn dda iawn ac felly o’n i’n gwbod yn syth pa gan fyse’n gweddu iddi hi.

Mae Rufus Mufasa wedi ymuno â ni yn barhanol erbyn hyn hefyd. Fe ddechreuodd y berthynas honno flynyddoedd yn ol. Roedd Rufus yn westai ar fy hen sioe radio ar C2 BBC Radio Cymru ar ol i fi glywed chydig o’i thracie ar Myspace. Roedd hi’n ferch mor benderfynol, annibynol a thalentog ac o’n i’n gwbod mod i am weithio gyda hi mewn rhyw fodd yn y dyfodol.

Roedd Geraint a fi yn dechrau chwilio am ferched newydd i gydweithio â nhw ar stwff Clinigol felly dyma  gyflwyno Rufus i Geraint. Doedd Geraint ddim yn siwr be oedd e am wneud gyda’i llais a’i steil unigryw  i ddechrau, ond yr ateb i hynny oedd chware ‘beats’ iddi yn y stiwdio gan adael iddi wneud bach o free style. Drwy hynny, ganed caneuon fel ‘Gypsy Queen’ a ‘Perygl’.

Ynghyd â Carys a Rufus, fi sy’n canu’r caneuon mewn gigs byw. Ma’ Clinigol wedi cydweithio gyda dros 12 o ferched talentog ac eiconig iawn fel Caryl Parry Jones, Elin Fflur, Heather Jones, Margaret Williams ac Amy Wadge – felly byddai’n anodd (heb son am ddrud!) iawn i gael y merched yma i gyd i ganu mewn un gig.

Dydi canu pop/dawns ddim yn hawdd – ma’r pwysau i ganu caneuon sydd a llais Elin Fflur neu Caryl ar y record yn ddigon (Pressure’s ON!) ond hefyd ma’r genre yma mor fanwl gywir o ran y gerddoriaeth; Dyw’r beats na’r trac ddim yn stopio os wyt ti’n colli dy le neu anghofio’r geiriau. Mewn band, neu os fydde’n i’n canu yn acwstig a colli’n lle, ma’n bosib byrfyfyrio neu ‘masgio’r’ camgymeriad, ond mewn pop, all y cyfan fynd ar chwal.

‘Bod yn fanwl gywir’

clinigol

clinigol

Ma steil canu pop yn un sydd yn dy orfodi i  fod yn fanwl gywir o ran llais a rhythm. Hefyd, mae’n rhaid i ti wylio fod dim gormod o vibrato yn y llais a dy fod di’n spot-on gyda’r rhythmau. Ma’ geraint yn ‘perfectionist’ ac ma’ recordio ambell gan yn gallu cymryd lot o amser. Dw i wedi bod am orie yn y stiwdio yn canu un cytgan jest er mwyn cael y peth mor agos at berffeithrwydd ag y gall e fod!

Fi sydd fel arfer yn trefnu’r gigs hefyd a ni fel arfer yn neud siwr fod y nosweithiau hynny yn un parti mawr. Mewn ambell gig mawr fydd y wigs a’r ‘fake eyelashes’ allan, a ni hefyd yn defnyddio fideos gweledol fel cefndir i’r set i neud pethe’n fwy diddorol. Does fawr ddim offerynau ar y llwyfan ac felly dwi meddwl fod e’n bwysig ein bod ni yn gwneud y llwyfan a’r perfformiad yn ddiddorol i’r gynulleidfa.

Merched a’r SRG 

Ma merched gwych ar yr SRG yn cael llwyddiant mawr tu allan i Gymru ac yn rhyngwladol. Ma’ Georgia Ruth newydd ddychwelyd o daith yn India gyda Gwyneth Glyn, yn ogystal â chware yng Ngwyl Werin Canada gyda Lisa Jen a 9Bach.  Ma’ Cate Le Bon newydd symud i LA ar ol creu tipyn o gynnwrf yno wedi neud taith o UDA. Mae’n braf iawn i weld y merched yma’n gwthio’r ffiniau, yn gweld tu hwnt i Gymru a sylweddoli fod hi’n bosib i neidio dros ben Lloegr a mewn i’r byd.

Wedi dweud hynny, byse’n braf gweld mwy o ferched yn cynnig mwy o amrywiaeth o ran cerddoriaeth yng Nghymru. Ma’ cerddoriaeth werin ac acwstig yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd a bron pob merch (heblaw ambell eithriad fel Gwenno, Rufus a Cofi Bach) yn mynd am y steil yma.

Dwi’n colli’r cynnwrf a’r egni oedd rhywun fel Swci yn ei gynnig – swn pop edgy a chymaint o bersonoliaeth, agwedd a rwbeth i ddweud,  a dw i’n meddwl fod y sin yn gweiddi am hynny erbyn hyn.

Dwi’n ffan mawr o’r band HAIM o America ar hyn o bryd – bysen i wrth fy modd tase na grwp o ferched yn mynd ati i neud rwbeth tebyg yng Nghyrmu.

Ma’ na ddiffyg merched yn gyffredinol ar y sin hefyd o ran labeli, cynhyrchwyr, trefnwyr, DJ’s a hyrwyddwyr. Ma’r mwyafrif yn ddynion ond nid bai’r dynion yw hynny – does dim byd yn stopio merched rhag bod yn pro-active!

Y SRG dros y 10 mlynedd diwethaf …

O ran y SRG yn newid a chyflwr y sin ar hyn o bryd, wrth gwrs ma pethe wedi newid lot fawr dros y 10 mlynedd ddiwethaf.

Ma’ cerddroiaeth werin ac acwstig  yn boblogaidd iawn ar hyn o bryd a phobl ifanc iawn yn dewis y steil yma o berfformio. Ma’ gen i barch mawr at hyn ond dw i yn gweld ishe bands mawr sy’n cyffroi, yn rhoi perfformiad enfawr  â’r gallu i danio stafell.

Dw i wir ddim yn cofio bod mewn gig lle dw i wedi teimlo fel ‘na ers dyddiau Pep Le Pew. Dw i’n  gweld ishe’r agwedd oedd ar y sin a dim ots pa mor feddw a swnllyd oedd y gynulleidfa, roedd band fel Pep Le Pew (A Genod Drwg wedi hynny) yn gallu hawlio sylw.

Heblaw am ambell fand fel Yr Ods a Bandana, ma’ na ddiffyg enfawr o ‘headliners’. Ma’r gerddoriaeth yn dawel iawn erbyn hyn ac felly o bosib fod y sin yn gyffredinol yn dawelach a llai cyffrous. Ond ‘Swings and Roundabouts’ yw pob dim, a dwi’n dechre teimlo fod na bethau cyffrous iawn rownd y gornel…

‘Garage Pop Rock’ 

Dw i’n hoff iawn o’r band newydd ‘I Fight Lions’ sef proseict newydd y cerddor Hywel Pitts. Ma’r band yn disgrifio’r swn fel ‘Garage Pop Rock’ a ma’n hen bryd cael swn fel hyn allan yna eto. Does dim llawer o gerddoriaeth roc wedi bod o amgylch y lle dros y blynyddoedd ac ma’r band yma’n cynnig hynny ac yn ei wneud e’n dda iawn.

Pan glywes i sesiwn Y Reu ar rhaglen Huw Stephens ar C2 wythnos diwethaf o’n i mor, mor hapus.  Dw i’n edrych ‘mlaen yn fawr i weld y band yma’n datblygu ac yn gobeithio cael y cyfle i’w gweld nhw yn fyw yn fuan iawn. Hefyd, nes i weld Kizzy Crawford yn perfformio mewn rownd o Brwydr Y Bandiau C2 yn ddiweddar. Roedd hi’n canu yn acwstig, yn medru’r gitar yn afreal o dda am ei hoed ac yn meddu ar lais hollol, hollol wych. Ond yn dawel fach, dwi’n gobeithio neith hi ddatblygu i fod chydig mwy amgen a chynnig rwbeth hollol newydd…

Barn Nia Medi yn unig sydd yma

Advertisements

Casi Wyn

Casi Wyn

Casi Wyn

Beth oedd sbardun cynhyrchu’r EP newydd ‘1’? 

Ma’ recordio caneuon yn debyg iawn i dynnu llun am wn i. Roedd gen i gasgliad o ganeuon ond doeddwn i heb eu cofnodi nhw’n unman. ‘O’n i’n awyddus i dynnu llun ohonynt, a dyna wnes i ar ffurf EP. 

Pa gerddorion sy’n dy gyffroi ar y sin ar hyn o bryd? 
 
Dwi’n mwynhau gwaith Rae Morris ar hyn o bryd. Yn ogystal â Foxes – dwi’n mynd i’w gweld hi’n canu draw i Hackney fis nesa’. Dwi’n licio ref-io i ganeuon Swnami hefyd. Ma’ lleisia’ cerddorion yn dueddol o’m ysbrydoli fi’n fwy na’r offeryniaeth, yn aml iawn. Y llais ydi’r peth cyntaf un dwi’n glywed. Dwi wastad yn meddwl y bydda’r llais yn gallu goroesi heb yr offerynnau’n gefndir.

 

Fedri di ddewis un trac oddi ar dy EP newydd a dweud rhywbeth difyr amdano? 

Ma’ ‘Fan Hyn’ yn son am fod yn andros o hapus yng nghwmni rhywun, boed hynny ym mha bynnag le. Mi fysa ‘Fan Hyn’ yn gallu cynrychioli unrhyw le’n y Byd. 

Ti’n edrych ‘mlaen i gyfrannu at ddiwrnod BBC Radio Wales Music Day ddydd Gwener?

Dwi’n teimlo’n freintiedig iawn o gael bod ymhlith yr artistiad fydd yn perfformio’n rhan o’r BBC Radio Wales Music Day draw yng Nghaerdydd eleni. Mi fydda i’n canu sesiwn fyw ar raglen Louise Elliot yn ystod y prynhawn!

Dy hoff le yn y byd? 

Ers imi symud i Lundain, dwi am ddweud Gogledd Cymru.

Eshi am dro i draeth Porthor am y tro cyntaf yr wythnos ddiwethaf. Dwi’n meddwl fod prydferthwch y Gogledd yn rywbeth ma’ llawer ohonom ni’n ei gymryd yn ganiatol. Nes i ddim gwerthfawrogi harddwch fy mro tan imi adael. 

Sut es di ati i ddewis y gwaith celf sy’n ymddangos ar yr EP? 

Merch ddawnus o’r enw Jodie Chinn sydd wedi dylunio’r gwaith celf. Ro’n i’n byw gyda hi llynedd a dwi’n falch iawn mod i wedi ei chyfarfod hi.

Sgen ti gynlluniau cyffrous ar gyfer 2013? 

Dwi’n canolbwyntio ar hyrwyddo fy EP newydd 1′ ar hyn o bryd. Mi fydda i’n parhau i weithio’n galed gan obeithio dychwelyd i’r stiwdio yn fuan gyda chaneuon newydd a chryfach.

Casi Wyn

Casi Wyn

Sut ddechreuodd dy ddiddordeb di mewn cerddoriaeth ?

Dwi’n canu ers erioed. Canu’n y capel, canu yng nghyngherdda’r ysgol, canu’n Eisteddfod yr Urdd. Dwi’m yn meddwl y baswn i’n gwybod mod i’n gallu canu heb y profiada’ a roddwyd imi’n blentyn. Ro’ ni’n tua 5 oed yn sefyll ar lwyfan ar fy mhen fy hun am y tro cyntaf. Nes i ‘rioed feddwl dwy waith ynglyn â’r peth.

Dwi’n andros o ffodus mod i wedi cael fy nghyflwyno i gerddoriaeth ac alawon cynhenid Gymreig ers yn blentyn. Ma’ gen i storfa eang o alawon gwerin yn llechu yn fy nghof. Dwi’n meddwl eu bod nhw wedi bod o fudd imi gan fod ysgrifennu geiriau i gan yn dod yn gymharol hawdd imi. Dwi’n meddwl fod gan lawer o Gymry ddawn naturiol gyda geiriau. Geshi nhrwytho gyda chyfoeth o alawon, emynau a barddoniaeth tra’n blentyn, adref ac yn yr ysgol- dwi’n andros o ddiolchgar o hynny.
‘Gwerinol’
Ma’ ‘na ambell i berson wedi disgrifio fy llais i fel un eitha’ gwerinol. Doeddwn i ddim yn ymwybodol o’r ‘tinc gwerinol’ tan i bobl nodi hynny. Mae’n rhaid bod fy nghefndir o ganu gwerin tra’n blentyn wedi bod yn fwy o ddylanwad arna fi nag y meddyliais. Dwi’n hoffi gwerin ond ma’n well gen i gerddoriaeth Jessie Ware a King Krule ar hyn o bryd.
Dylanwadau dros y ffin… 
Tydw i ddim yn meddwl ei bod hi’n ‘hanfodol’ eich bod chi’n croesi unrhyw ‘ffin’. Ro’ni eisiau symud i Lundain i brofi diwylliant gwahanol, felly dyna ‘nes i. Ma’ pawb yn wahanol.
Ma’r bobl dwi wedi ei gyfarfod yno unai’n wallgo’ neu’n hyfryd tu hwnt. Dwi’n licio’r ddau beth yna. A phobl yn aml iawn ydi’r ysbrydoliaeth tu ol i rai o’m caneuon. Dwi’n dysgu rhywbeth newydd pob dydd ac felly ma’ symud yno’n sicr wedi newid fy ngolwg ar sawl agwedd o fywyd. Ond dwi ddim eisiau byw yno am byth.
‘Gwell Cymro, Cymro alltud’ ys dywed y ddihareb. Ma’ hynny heb os, yn wir yn fy achos i.

Gareth Bonello

Gareth Bonello

Gareth Bonello

Gen ti CD yn dod allan cyn bo hir  – fedri di son am hynny?

Roeddwn i’n ffodus iawn i ennill grant gan y  Cyngor Prydeinig a PRSF ddwy flynnedd y ôl i fynd i Tsieina am 7 wythnos. Roeddwn i’n artist preswyl gyda chwmni theatr yn Chengdu, yn nhalaeth Sichuan. Pwrpas y prosiect oedd dysgu am gerddoriaeth draddodiadol yr ardal a chydweithio gyda offerynwyr y cwmni theatr. Tra oeddwn yn Chengdu roeddwn yn ‘sgwennu lot o ganeuon i wneud gyda barddoniaeth y bardd enwog Li Bai, a phenderfynais ‘sgwennu albym wedi ei seilio ar hanes bywyd y bardd. Llwyddais i recordio cwpl o ganeuon gyda’r offerynnwyr o’r cwmni theatr ac ers dod nol ‘dw i wedi bod yn cwpla ‘sgwennu a recordio gweddill yr albym.

 Pryd mae’n cael ei ryddhau?

Erbyn mis Medi ‘dw i’n disgwyl, ar label lleol i Gaerdydd o’r enw Bubblewrap records. Mae’r albym yn y Gymraeg i gyd – 11 trac gyda sawl trac offerynnol. Mi fydda i hefyd yn plethu recordiadau wnes i o ddinas Chengdu ymysg y traciau.

Sawl offeryn ti’n chwarae ? Sgen ti ffefryn?

Dwi’n chwarae sawl offeryn – ges i wersi ar y Piano a’r Soddgrwth pan oeddwn i’n ifanc, felly ‘dw i’n gallu chwarae rheini’n dderbyniol. Dw i’n gallu chwarae ychydig o’r mandolin a’r banjo hefyd ac wedi bod yn dysgu sut i chwarae’r Pipa (liwt Tseineaidd) ers dod nol o Tseina.

Ond yn y pen draw i’r gitar ‘dw i wastad yn dychwelyd, ‘dw i’n caru chware’r gitar ac mae’r offeryn wedi bod yn gyfaill cyson i mi ers fy arddegau.

Ti wedi recordio’n lled-ddiweddar gyda’r Chinese Ensemble yn Llundain…  Sut brofiad oedd hynny? 

Gan nad oeddwn wedi cwpla’r albym tra oeddwn i mas yn Tsieina, roedd angen i mi ffeindio offerynwyr ym Mhrydain oedd yn gallu chware rhai o’r un offerynnau a’r ensemble yn Chengdu.

Ar ôl ceisio a methu ffeindio unrhywun yng Nghaerdydd – cefais fanylion cyswllt yr UK Chinese Ensemble yn Llundain, felly aethon ni draw i recordio ‘da nhw. Roedd e’n brofiad itha anodd i ddweud y gwir achos roedd rhaid gwneud popeth mewn un prynhawn, sy’n rhoi lot o bwysau ar bawb! Ond ‘dw i’n hapus gyda’r recordiadau wnethon ni mas ‘na ac yn edrych mlaen i gwpla’r albym nawr!

Mi siaradais i ‘fo ti chydig flynyddoedd yn ôl  (pan oeddwn i’n gweithio fel newyddiadurwr) am dy daith i Tseina. Beth oedd uchafbwynt y profiad i ti a’r isafbwynt?

Ges i sawl uchabwynt yn clywed a recordio’r offerynwyr Tseiniaidd yn chware ac yn jamio gyda nhw. Roedd e’n bleser  ac yn fraint i ddysgu am gerddoriaeth/diwylliant draddodiadol Tseina  a hynny oddi wrth arbennigwyr fel y rhai oedd yn gweithio i’r cwmni theatr.

Y pwynt isaf oedd sylweddoli nad oeddwn i’n mynd i gael y cyfle i gwpla’r albym yn Tsieina. Mae gwahaniaethau mawr yn y ffordd y mae cerddorion yn gweitho allan yn Tseina ac roedd hyn yn creu lot o anhawster pan ddaeth yr amser i recordio. Serch hynny rwy’n falch iawn o’r hyn llwyddais i wneud yno.

Unrhyw brofiad penodol yn aros yn y cof?

Ges i’r cyfle i fynd nol i Tsieina haf diwethaf i chware cwpl o gigs ac fe wnes i gyngerdd dwy awr yn y Forbidden City Concert Hall yn Beijing ddiwedd mis Mehefin 2012. Bydd y profiad yn aros ‘da fi i am weddill fy oes!

Sut wyt ti’n mynd ati i gyfansoddi? Be’ sy’n dy ysbrydoli di?

Rydw i’n un go dda am botsian o biti ar y gitar a ‘dw i’n ffeindio fy mod yn cael lot o syniadau am sgwennu caneuon wrth ymarfer mor aml â sy’n bosib. Pan mae’n dod i ‘swennu geiriau ‘dw i’n ffeindio bod barddoniaeth yn ffynhonell di-waelod o ysbrydoliaeth.

Mae’r albym newydd wedi ei seilio ar farddoniath Li Bai a hen benillion Cymreig.

Uchafbwynt dy yrfa gerddorol?

Rwyf wedi bod yn lwcus iawn ac wedi cael sawl uchafbwynt hyd yn hyn. Yr hyn ‘dw i’n mwynhau fwyaf yw’r cyfleon mae cerddoriaeth yn rhoi i mi deithio a chlywed cerddoriaeth newydd o amgylch y byd i gyd.

Es i mas i Sudan blwyddyn diwethaf gyda band Richard James, Pen Pastwn. Fe wnaethon ni gig awyr agored ym Mhort Sudan ac roedd hynny’n brofiad anhygoel. Cefais amser gwych allan yng ngwyl y Smithsonian yn Washington DC yn 2009 hefyd yn cydweithio gyda rhai o gerddorion gorau Cymru yn ogystal â cherddorion o Dde America.

Gareth Bonello

Gareth Bonello

Pa gerddorion eraill ti’n edmygu? 

Fel gitarydd, dwi’n tueddu i edmygu pobl sydd wedi meistroli’r gitar acwstig ac yn gwrando yn aml ar gerddorion fel Bert Jansch, John Renbourn a John Fahey.

Fel sgwennwr, ‘dw i’n edmygu pobl sy’n gallu cyfuno cerddoriaeth a geiriau mewn ffordd ddeallus ac unigryw. Mae gwaith Gillian Welch a Dave Rawlings wastad o’r safon uchaf a ‘dw i’n eu hedmygu nhw’n fawr iawn.

Rydw i hefyd yn edmygu llawer o gerddorion ‘dw i’n gweld o amglych y sin yn gigio. Mae’n ysbrydoliaeth gweld Cate Le Bon yn parhau i arbrofi tra’n sgwennu alawon anhygoel o dda. Mae Euros Childs yn ddewin pan mae’n dod i gyfuno alawon a geiriau a ‘dw i’n amlwg yn cael lot o bleser yn cydweithio gyda’r cyn-aelod Gorky’s Richard James hefyd.

Cynlluniau ar gyfer y dyfodol…

Ar y foment ‘dw i’n canolbwyntio ar gwpla’r albym Tsieiniaidd. Ond, ar ol hynny ‘dw i’n awyddus iawn i barhau i ‘sgwennu caneuon newydd. Teimlad braf yw dechrau record newydd heb syniad manwl o le bydd yn mynd.

Gareth Bonello @ghbonello

Rhai ffefrynau cerddorol diweddar …

Dyma rai o’r cerddorion ‘dw i ‘di mwynhau yn ddiweddar. Mae ‘na ambell i ddarganfyddiad newydd yma – hynny wastad yn deimlad cyffrous gan bod cerddoriaeth yn medru dod yn rhan o’n ‘profiad’ ni fel unigolion – yn arbennig os yw’r gwaith yn taro tant ac yn creu argraff.

Alys Williams

Fe swynodd Alys Williams holl feirniaid The Voice UK yn ei chlyweliad diweddar ar y gyfres deledu BBC. Gwych oedd gweld Cymru a gweddill gwledydd Prydain yn cael mwynhau ei thalent! Mae ganddi lais arbennig ac mae canu’n angerddol yn ymddangos mor rhwydd iddi! Fel ‘na ma’ hi gyda’r cantorion a’r offerynwyr gorau,  mae’n debyg –  dim ond nhw sy’n llwyddo gwneud i wyrthiau cerddorol edrych yn hollol rhwydd. Hefyd, dw i’n caru clywed ei hacen lyfli! Pob hwyl i Alys – ‘dw i’n gwybod mae iddi hi y bydda i yn bwrw fy mhleidlais! Mi fydd ‘na gynhyrchydd lwcus iawn yn rhywle ar ddiwedd cyfres The Voice!

Pan o’n i’n fach  – Blodau Gwylltion

Ges i’r fraint yn ddiweddar o gyfweld Manon Steffan Ros am Blodau Gwylltion a mwynhau yn fawr!  Mae’n son  yn y cyfweliad am yr hyn sy’n ei hysbrydoli i greu cerddoriaeth, ei dylanwadau cerddorol ac hefyd am gefndir ‘Pan o’n i’n fach’ .

Mae’r alawon telynegol yn hyfryd a naws y sain yn unigryw. Falch iawn i mi ddarganfod ei cherddoriaeth a deall bod cynlluniau ar y gweill i recordio sesiwn C2 yn y dyfodol agos. Edrych ‘mlaen i ddilyn hynt a datblygiad Blodau Gwylltion.

Hide behind you – Huw M

Datganiad cerddorol bendigedig gan Huw M. Alawon syml wedi’u priodi’n urddasol gyda harmoniau hyfryd a’r arddull yn hamddenol a naturiolaidd. Mae gwirionedd i’r hen ddweud fod symylrwydd yn effeithiol! Hefyd, does dim rhaid i gân fod yn hir i ddweud rhywbeth o bwys, i wneud datganiad  ac i aros yn y cof – mae’r gân hon yn enghraifft berffaith o hynny.

Week of Pines – Georgia Ruth

Mae gwrando ar Week of Pines gan Georgia Ruth yn brofiad cerddorol atmosfferig hyfryd a’r  gwaith fideo yn drawiadol. Mae’r sain yn gynnes ac mae synnwyr tawelwch i’r gerddoriaeth. ‘Dw i’n teimlo mod i’n profi pytiau  o daith arbennig wrth wrando arni. Ar 20 Mai bydd Georgia Ruth yn rhyddhau ei halbwm gyntaf, Week of Pines ar label Gwymon. Mae’n debyg i’r casgliad gael ei recordio dros gyfnod o chwe diwrnod ym mis Awst y llynedd gyda’r cynhyrchydd David Wrench. ‘Dw i’n edrych mlaen i wrando ar yr albwm!

Dawel Ddisgyn – Gareth Bonello

Mae rhywbeth hudolus o werinol am y gân hon gan Gareth Bonello. Mae Sian James wedi recordio trefniant hyfryd ohoni hefyd ar ei chryno ddisg diweddaraf ‘Cymun’. Dw i’n meddwl bod yr  offerynnau yn gweithio’n arbennig o dda gyda’i gilydd yma ac yn creu naws llawn awyrgylch. Dw i’n edrych ‘mlaen i gyhoeddi cyfweliad gyda Gareth Bonello ar y blog yn fuan.

Blodau Gwylltion – Manon Steffan Ros

Manon Steffan RosBlodau Gwylltion

Manon Steffan Ros
Blodau Gwylltion

Roedd darganfod Blodau Gwylltion yn brofiad hyfryd a chyffrous. Lle dw i di bod? Dyna’r cwestiwn ro’ ni’n ofyn i mi fy hun! I mi, mae rhywbeth arbennig am  yr alawon cignoeth – y gerddoriaeth yn hyfryd o fregus ar brydiau a naws y sain yn gyfoethog. Diolch yn fawr iawn i Manon Steffan Ros am gyfweliad difyr ac am rannu ei meddyliau… 

Sut a phryd daeth Blodau Gwylltion i fodolaeth? Ychydig o’r cefndir …

Dwi’n sgwennu caneuon ers blynyddoedd mawr, ond mae ‘na swildod mawr o ran rhannu ‘ngherddoriaeth sydd wedi bod yn fy nal i nol. Ond ar ol Haf 2010, a llawer o gigs hyfryd yn canu cefndir efo Lleuwen a Dad, mi wnes i benderfynu bod ofn yn gymhelliad gwael iawn i beidio gwneud rhywbeth dwi wir yn ei fwynhau, felly dyma recordio ambell gan a’u gosod nhw ar YouTube.

Roedd yr ymateb yn ddigon ffafriol i wneud i mi recordio mwy, ac uwchlwytho’r rheiny i SoundCloud.

Nom de plume oedd Blodau Gwylltion (mae o’n dwad o’r gan werin, Ddoi Di Dei- “pwy sy’n plannu’r blodau gwylltion?”) Yn syml iawn, ro’n i’n ormod o gachwr i ddefnyddio fy enw go iawn! Ond o fewn ‘chydig oria’, roedd pobol wedi dyfalu mai fi oedd yn canu, felly weithiodd y disguise ddim yn dda iawn!

Beth sy’n dy ysbrydoli i greu cerddoriaeth? 

Mi fedra i fynd am fis heb ‘sgwennu dim, ac wedyn ‘sgwennu pedair can mewn wythnos.

Mae’r cwestiwn am ysbrydoliaeth yn un sy’n ofnadwy o anodd i’w hateb, ond dwi yn cael fy ysgogi i fynd ati a ‘sgwennu mwy ar ol i mi fod yn gweld bandia’ yn fyw, neu o glywed albym newydd sy’n taro rhyw nodyn efo fi. Dwi hefyd yn tueddu ‘sgwennu lot pan ‘dwi ynghanol ‘sgwennu nofel, yn aml yn ‘sgwennu can o safbwynt un o’r cymeriadau.

Sgin i ddim syniad efo’r gitar, ond ma’ ‘na synau oce yn dwad ohono fo weithia’ pan fydda i’n chwara’ o gwmpas!

Gobeithion a chynlluniau …

Sgin i ddim uchelgais o gwbl o ran fy ngherddoriaeth- Mae o’n braf i’w greu, a dwi’n mwynhau rhannu, ond ‘sgin i ddim gobeithion. Ma’ hynny’n rhoi rhyddid hyfryd i mi, dwi’n meddwl- Dwi jest yn creu be’ dwisho.

Ar y llaw arall, dwi’n gyffrous i recordio sesiwn C2 yn y dyfodol agos efo Elwyn Williams- Athrylith o foi sy’n dallt yn gyfan gwbl pa fath o swn dwisho o’r caneuon. Mae o’n fraint i mi gael gweithio efo fo.

‘Ysgogi emosiwn’

Dwi’n mwynhau trawsdoriad eang iawn o gerddoriaeth- Yr unig beth sy’ ganddyn nhw’n gyffredin, dwi’n meddwl, ydi eu bod nhw’n ysgogi rhyw emosiwn.

Mi brynodd Dad CD Mid Air, albym newydd Paul Buchanan i mi, sy’n wefreiddiol o gignoeth a hyfryd. Dwi’n edrych ymlaen at fynd i weld Einaudi mewn cyngerdd yng Nghaerdydd mis nesa’, ac mae Elvis wastad yn hawlio’i le yn chwaraeydd CD y car. Y CDs dwi wastad yn dod yn ol atyn nhw ydi dau albym ddiweddara’ Cowbois Rhos Botwnnog. Dwi heb glywed gystal albyms mewn unrhyw iaith, erioed. Ond, dwi’n reit agored i bob dim- weithia’ bydd rhywun yn esbonio bod can yn taro deuddeg efo nhw, ac mi ‘dwi’n clywed rhywbeth newydd ynddo fo fy hun wedyn.

Tasa rhaid i ti rannu rhywbeth am un o’r caneuon ar SoundCloud ar hyn o bryd – be sa ti’n rannu?

Pan o’n i’n Fach… Mi ‘sgwennish i hon pan ganed fy nai bach. Mae fy chwaer yn byw yn bell, ac mi wyddwn i na fyddwn i’n cael gweld y bychan am fisoedd. Ar y ffon ar ol ei eni, mi ddaliodd Lleuwen y ffon yn agos at y crud, a deud “gwranda arno fo’n anadlu!” ac roedd o’r swn hyfryta, fatha’ tonnau.

Manon Steffan Ros @BlodauGwylltion

Creu

Fe ddechreuais i’r blog hwn i rannu cyfweliadau gyda cherddorion a chyfansoddwyr yng Nghymru. Rwy’n gobeithio y bydd yn dweud rhywbeth am y sin gerdd gyfoes ac am ganfyddiadau cerddorion o’r sin.

Roeddwn i hefyd yn gobeithio y byddai yn  fy ysbrydoli ar lefel bersonol i fentro a bod yn fwy creadigol. Mae’r rhan fwyaf o’ mhrofiad cerddorol i yn seiliedig a’r ganu darnau clasurol  a  chystadlu mewn gwyliau ac eisteddfodau. Os dw i’n difaru un peth (ddim mod i’n credu mewn difaru fel rheol!) peidio bod yn fwy creadigol yw hynny. Er mod i’n mwynhau’r sialens a’r ddisgyblaeth o ddysgu darnau a meistroli technegau arddull – mae creu cerddoriaeth yn deimlad arbennig. Felly, dyma fentro rhannu darn gyfansoddais i dros gyfnod y nadolig. Fe recordiais i’r darn ar y piano (mwy o allweddell gyda phedal!) gan ddefnyddio GarageBand! Dydw i ddim wir yn deall SoundCloud – ond ‘dw i wedi ymdrechu i uchlwytho’r recordiad yno – mi fedrwch chi ei glywed (gobeithio) drwy glicio’r linc yma.

Llafur cariad yw creu cerddoriaeth i mi a dyma’n sicr ddechrau fy nhaith. Does gen i ddim clem faint o ddarnau wnai gyfansoddi yn y flwyddyn sydd i ddod, ond dw i’n awyddus i ddechrau gweithio ar hynny! Y bwriad sydd gen i yw rhannu a chyhoeddi ambell ddarn dw i’n ei gyfansoddi fan hyn – gyda’r gobaith o weld sut mae’r gwaith yn datblygu, gan obeithio y bydd o! Falle hefyd y bydd rhai ohonoch yn teimlo fel rhannu eich barn am y gwaith – plis gwnewch!

‘Dw i’n anobeithiol am enwi darnau a chyfansoddiadau – felly roddais i ddim enw ar ar y darn hwn, dim ond dweud mae  i Lowri, fy mhartner oedd o. Fe briodon ni fis Hydref – roedd yn gyfnod hyfryd! Darn byr ydy o – rhywfath o fyfyrdod cerddorol. Mi gafodd ychydig ohono ei ddefnyddio fel sain cefndir cerdyn Nadolig y Ganolfan Gymraeg i Oedolion . Falle bod rhywbeth ychydig yn Nadoligaidd am y sain. Mwynhewch!