Adolygiad (Rhaglen Dewi Llwyd) Cyngerdd Llyr Williams – GALERI

18.01.2013 – cyngerdd wedi’i ohirio. Cynhalwyd y cyngerdd 01.02.2013

Beethoven: Sonata i’r piano yn C llonnod leiaf (Op 27/2) – Moonlight

Scriabin: Sonata i’r piano Rhif 2 Op. 19

Bartok: Sonata i’r piano (1926)

Bridge: Sonata i’r piano

Scriabin: Sonata i’r Piano Op30/4

Rhaglen - Llyr Williams

Rhaglen – Llyr Williams

http://www.bbc.co.uk/radio/player/b01qys2p

Advertisements

Sion Goronwy

Beth yw dy atgof cerddorol cyntaf? 
Sion Goronwy

Sion Goronwy

Dechrau yn yr eisteddfod fach leol yn y capel wnes i fel pawb arall o blant yr ardal.  Eisteddfod Talybont ar Llun y Pasg yma yn Rhyduchaf y Bala. Ac mae’r eisteddfod yma yn dal i gael ei chynnal ac yn agored i bawb. Canu dan 6 yn canu rhywbeth tebyg i ‘Fuoch chi rioed yn morio’ neu un o’r hwiangerddi tebyg.  Anodd credu erbyn hyn fod  rhaid i mi sefyll ar ben y set fawr i gael y nghweld tros ben y piano!

Roedden ni yn hynod o lwcus o gael person fel Anti Bet (Bet Puw Richards) i chwarae i ni oherwydd doedd dim bwys ym mha gyweirnod fydde ni yn cychwyn, neu yn newid iddo yn ystod y gân, fyddai Anti Bet hefo ni dim bwys be!

Dy hoff brosiect yn 2012? 
 

Er fy mod wedi gweithio cyfnod go hir gyda Chwmni Opera Glyndebourne yn teithio gyda Phriodas Figaro yn canu rhan Antonio y garddwr, mi wnes i fwynhau gweithio yn ystod yr haf gyda chwmni bach o’r enw Opera Project yn Lloegr.

Cwmni sydd yn rhoi operau ymlaen gydag ychydig iawn o gyllid ac allan i wahanol rannau o’r gymuned yw Opera Project , tebyg iawn i gwmni OPRA Cymru sydd yn perfformio trwy gyfrwng y gymraeg. Eleni i Opera Project roeddwn yn perfformio mewn tair o’u operau, rhan yr athro cerdd Basilio yn Barbwr Seville, y bwli o ewythr Dikoy yn yr opera Katya Kabanova, a’r henwr Simone yn Gianni Schicchi.  Tri chymeriad hollol wahanol, o’r digri i’r brawychus a’r dwys ddoniol.
Oherwydd cyfyngiadau amser i lwyfannu y tair opera, 3 diwrnod i lwyfannu Schicchi, rhaid oedd ymarfer un cymeriad yn y bore ac yna ymlaen i opera a chymeriad arall yn y prynhawn, digon i achosi cur pen ar adegau, ond yn brofiad reit wahanol ceisio newid cymeriad o un i’r llall.  Ond dyne sydd mor bleserus yn y byd canu mynd o un prosiect gwahanol i’r llall, digon o amrywiaeth!
Dy hoff gyfansoddwr? 

Verdi – hoffi cymeriadau sydd ganddo ar gyfer y bas fel Banquo yn Macbeth, Y brenin Phillip a’r Grand Inquisitor yn Don Carlos a dwi yn hoff o’r cymeriad Falstaff ei hun hefyd.  Cymeriad y byddwn i yn hoffi ei berfformio fyddai y cymeriad Boris Godunov gan Mussorgsky rhyw ddydd.

Uchafbwynt dy yrfa hyd yma… 

Un or uchafbwyntiau hyd yn hyn oedd perfformio yn Ngwyl Aix en Proveance yn Ffrainc.  Perfformio yn un o Operau Shostakovich yr oeddwn i.  Opera o’r enw  Y Trwyn! Ermai opera gymharol fer ydi hi o oddeutu awr a hanner, ond mae yne tua 68 o gymeriadau wedi eu henwi ynddi sydd yn canu rhywfaint ynddi.  Felly gyda cast o 22ain rhaid oedd i’r rhan fwyaf ohonom, ar wahan i’r ddau brif gymeriad ganu mwy nag un rhan, roeddwn i yn yrrwr tacsi, clerc swyddfa bapur newydd, plismon rhif 1, gwr parchus rhif 5, a mab i wraig barchus rhif 2!

Digon o waith newid gwisgoedd, y tacsi dreifar yn mynd i ffwrdd ar un ochor y llwyfan, newid gwig a syth nol i’r llwyfan fel un o’r clerciaid papur newydd.  Cyfarwyddwr o Dde Affrica oedd yn cyfarwyddo yr opera, artist ardderchog or enw William Kentridge ac yn rhan o’r cynhyrchiad yr oedd llawer o animeiddio yn rhan o’r cynhyrchiad a rhaid oedd i ni greu siapiau oedd yn cyd fynd ar animeiddio.  Gellir gweld peth o’r gwaith yma o’r un cynhyrchiad pan y cafodd ei lwyfannu yn y Met ar you tube wrth chwilio am The Nose, Shostakovich, Met a William Kentridge.  Mae yn werth cael golwg ar waith William Kentridge ar YouTube.
Y ffactor arall oedd yn gwneud y perfformiad yma yn fwy arbennig oedd cael gweithio yn ardal hardd Aix en Proveance a’r cyfle i gael cerdded yn ardal mor hardd ardal yr artist Cezanne a cherdded am fynydd Saint Victoire oedd yn gymaint ran o waith Cezanne a lle y claddwyd Picasso hefyd.  Braf oedd mynd i gerdded am tua pum awr, llawer o help ar y pryd tuag at golli y pwysau yma!
 
Oes ‘na ormod o bwyslais ar Eisteddfodau a chystadlu yng Nghymru? 

Mae cystadlu yn bwysig ydi ond tydw i ddim yn credu y dylai unrhyw un rhoi gormod o bwysau ar blentyn i gystadlu.  Os ydi plentyn yn awyddus i gystadlu yna cefnogwch y plentyn, ond os nad, yna gadewch lonydd.  Roeddwn i yn cystadlu yn yr eisteddfod fach leol yma tan yr es i’r ysgol uwchradd.  Ond wnes i ddim cystadlu yn unigol yn Eisteddfod yr Urdd yn ystod y cyfnod yma achos doeddwn i ddim eisiau!

Pan oeddwn i yn 16 wnes i gystadlu yn yr Urdd am y tro cyntaf a hynny o’m dewis fy hunan.  Bryd hynny wnes i ddechrau mynd o amgylch mwy o’r Eisteddfodau bychain lleol hefyd ac yma yr oedd rhywun yn cael y cyfle i berfformio o flaen cynulleidfa.
Mae rhywun yn dod yn fwy ymwybodol o gystadleuwyr y dyddiau yma sydd ond yn cystadlu yn yr Eisteddfodau Cenedlaethol heb fynd ar gyfyl rhai o’r Eisteddfodau lleol, camgymeriad yw hyn yn fy nhyb i, mae angen profiad o feirniadeth a bod o flaen cynulleidfa yn yr eisteddfodau yma cyn mentro ar y llwyfannau cenedlaethol!
 
Sion Goronwy

Sion Goronwy

 

Wnaeth un o dy athrawon canu greu argraff arbennig arnat ti? 

 

Mae rhinweddau ardderchog i bawb sydd wedi’n hyfforddi tros y blynyddoedd.

Bet Puw Richards – dysgu i mi mor bwysig yw dehongli geiriau a cherddoriaeth, dehongli cerdd dant ac alawon gwerin ac unawdau cymraeg.
Ken a Christine Reynolds –  tra yn y brifysgol yn Aberystwyth yn astudio Hanes, yma y gwnes  ddisgyn mewn cariad a chanu a chysidro bod modd i mi fod yn ganwr opera proffesiynol!
Ian Kennedy – yn Ngholeg Cerdd y Guildhall, yma dysgais beth oedd dealltwriaeth ddyfnach o gerddoriaeth.
Graeme Broadbent – Coleg Cerdd Brenhinol, y tro cynta i mi gael gwir Faswr fel athro. Dwi yn dal i gael gwersi gan Graeme ac yn y cyfnod yma mae’r llais wedi newid yn fawr iawn, mae’r gefnogaeth ganddo yn anghygoel am dealltwriaeth o repertoire a llais y bas wedi newid yn fawr iawn. Mae canwr yn dysgu trwy’r amser a’r llais yn newid o hyd!
Dy hoff ganwr?

Dwi yn hoff iawn o Matti Salminen a Martti Talvella, dau for anghygoel o leisiau

 
Sgen ti gynlluniau cerddorol cyffrous ar gyfer 2013?

Dwi yn edrych ymlaen yn fawr i ddychwelyd yn ol i gwmni Opera North i berfformio y cymeriad Snug yn Midsummer Nights Dream, Britten.  Bu i ni berfformio y cynhyrchiad yma cwpwl o flynyddoedd yn ol a chawsom andros o hwyl n ei llwyfannu.  Dwi yn mawr obeithio y cawn yr un hwyl y tro yma!

Un o’r prif newidiadau y tro yma ydi fy mod 11 stôn yn ysgafnach na’r  tro diwethaf i mi berfformio.  Bydd yn rhaid wrth wisg newydd ac fe fydd y cymeriad yn hollol wahanol y tro yma yn ei symudiadau a’r ffordd y bydd yn bihafio!

 
Beth  yw dy ddiddordebau?

Hoff iawn o fynd i gerdded ac erbyn hyn reidio beic.  Mi brynais feic newydd cyn y dolig ac rwy’n mynd ar daith o tua thri deg milltir yn amal iawn.  Cofiwch fodurwyr, os y gwelwch fi o gwmpas Meirionydd ar gefn fy meic yn fy nghot felen lachar, rhowch ddigon o le i mi wrth basio!!